(Py) Python listy*

Python listy

Operacje na listach

Lista - Lista stanowi modyfikowalne sekwencje złożone z referencji do obiektów, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem pozycji (przesunięcia).

Tworzenie listy

 • [] – Zwraca pustą listę.
 • list(obiekt) – Zwraca listę, zawierającą poszczególne znaki / wartości wskazanego obiektu, w oddzielnych sekwencjach listy.
 • [x ** 2 for x in range(10)] – Zwraca listę składającą się z 10 liczb [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81].

Pobieranie informacji o liście

 • len(lista) – Zwraca ilość sekwencji, z których składa się określona lista.
 • list.count(wartość) – Zwraca ilość wystąpień wskazanej wartości, w określonej liście.
 • list.index(wartość) – Zwraca pozycję (Licząc od 0), wskazanej wartości w określonej liście.
 • min(lista) – Zwraca wartość pierwszej sekwencji, znajdującej się w określonej liście.
 • max(lista) – Zwraca wartość ostatniej sekwencji, znajdującej się w określonej liście.
 • list[numer-sekwencji] – Zwraca wartość zapisaną we wskazanej sekwencji.
 • list[Sekwencja-startowa:sekwencja-końcowa:przeskok] – Zwraca listę od wskazanej sekwencji początkowej, do końcowej (-1) (Opcjonalnie istnieje możliwość określenia przeskoku).

Zmiana zawartości listy

 • list.append(obiekt) – Dodaje określony obiekt, na koniec wykazanej listy.
 • list.extend(lista) – Dodaje zawartość określonej listy, na koniec wykazanej listy.
 • list.remove(obiekt) – Usuwa wskazany obiekt ze wskazanej listy.
 • list.insert(pozycja, obiekt) – Dodaje wskazany obiekt we wskazane miejsce w liście.
 • list.pop(numer-sekwencji) – Usuwa wskazaną sekwencję z listy. Zwraca wartość usuniętej sekwencji.
 • list.sort() – Rosnąco sortuje zawartość wskazanej listy, względem poszczególnych sekwencji.
 • list.reverse() – Malejąco sortuje zawartość wskazanej listy, względem poszczególnych sekwencji.
 • Newlist = oldlist.copy() – Kopiuje zawartość starej listy, do nowej (Zwykłe przypisanie zawartości starej listy za pomocą znaku równa się (=), połączyłoby obydwie listy. Związku z czym np. dodanie nowej sekwencji (.append) do jednej z list, zmodyfikowały by obydwie listy. Funkcja copy niweluje ten problem).
 • list.clear() – Usuwa całą zawartość wskazanej listy.
 • del list[numer-sekwencji] – Usuwa wartość zapisaną w wskazanej sekwencji.
 • del list[Startowy-numer-sekwencji:końcowy-numer-sekwencji] – Usuwa zawartość listy od wskazanej sekwencji początkowej, do końcowej.

Listy zagnieżdżone

 • list[numer-sekwencji][numer-podsekwencji] – Zwraca wartość zawartą w określonej pod sekwencji określonej listy zagnieżdżonej.
Poniższa komenda, wydrukuje: [2, 5, 8]

lista = [[1, 2 ,3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
kolumna = [row[1] for row in lista] 
print(kolumna)

Wypełnianie listy

 • list(Range(liczba-początkowa, liczba-końcowa, odstępy)) – Wypełnia listę liczbami z określonego zakresu od wskazanej liczby początkowej do w skazanej liczby końcowej (-1), z opcjonalną możliwością wskazania odstępów pomiędzy liczbami.
Działanie funkcji Range w listach:

>>> list(range(5))
[0, 1, 2, 3, 4]
>>> list(range(1, 5))
[1, 2, 3, 4]
>>> list(range(2, 11, 2))
[2, 4, 6, 8, 10]

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz