(Py) Moduł Xlrd*

Moduł Xlrd

Edycja pliku Excel (xlsx)

Funkcje

  • Sheet.sheet_by_index(nr_pozycji) – Przechodzi do podglądu arkusza, o wskazanej pozycji (Numerze).
  • Sheet.sheet_by_name(’nazwa’) – Przechodzi do podglądu arkusza, o podanej nazwie.
  • Sheet.cell_value(nr_wiersza, nr_kolumny) – Zwraca zawartość wskazanej komórki (Licząc od 0, 0).
  • Sheet.row_values(nr_wiersza) – Zwraca całą zawartość wskazanego wiersza, w formie listy.
  • Sheet.col_values(nr_kolumny) – Zwraca całą zawartość wskazanej kolumny, w formie

Zmienne

  • Sheet.nrows – Zwraca ilość wierszy, znajdujących się w danym arkuszu.
  • Sheet.ncols – Zwraca ilość kolumn, znajdujących się w danym arkuszu.

Przykładowe kod modułu Xlrd

# Otwarcie pliku xlsx:
import xlrd

# Otwarcie wskazanego pliku xlsx:
workbook = xlrd.open_workbook('nazwa.xlsx')
sheet = workbook.sheet_by_index(0)

# Wyświetlenie zawartości wszystkich dostępnych wierszy, w formie listy:
for x in range(sheet.nrows):
    print(sheet.row_values(x))

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz