(Py) Funkcje wbudowane*

Funkcje wbudowane

Lista funkcji wbudowanych Python, jest dostępna pod następującym linkiem.

Funkcje wbudowane

Podstawowe funkcje wbudowane

 • abs(Int / float) – Zwraca wartość bezwzględną podanej liczby (abs(-12) = 12).
 • add(int, int) – Zwraca sumę dwóch liczb.
 • dir(Object) – Zwraca listę poprawnych atrybutów obiektu.
 • divmod(Int, Int) – Zwraca krotkę zawierającą iloraz oraz resztę z dzielenia dwóch podanych liczb.
 • eval(Str) – Uruchamia kod Python-a, który jest przekazywany jako argument (String). Wewnątrz programu.
 • input(Str) – Pobiera wartość tekstową (String) od użytkownika za pomocą terminala CLI.
 • locals() – Zwraca słownik zawierający wszystkie zmienne lokalne zawarte w funkcji jako klucze, oraz ich wartości jako wartości przypisane do kluczy. Możliwe zastosowanie [return locals()].
 • open() – Jeśli jest to możliwe, otwiera plik zwracając odpowiadający mu obiekt pliku. Szczegółowy opis znajduje się na stronie Open.
 • type(Object) – Zwraca klasę do jakiej należy dany obiekt.
 • zip(List, List OR *arg) – Zwraca obiekt zip, zawierający listę krotek. Każda krotka zawiera poszczególne pola pobrane z dwóch list. W przypadku opcji *arg możliwe staje się podanie większej ilości list. Niezależnie od ilości list, wszystkie powinny mieć tą samą ilość elementów. Szczegółowy opis znajduje się na stronie Zip.

Wartości logiczne

 • any(Iterable) – Zwraca wartość logiczną True, jeśli co najmniej jeden z iterowanych elementów jest prawdziwy, bądź False jeśli wszystkie elementy są fałszywe lub iterator jest pusty.
 • all(Iterable) – Zwraca wartość logiczną True, jeśli wszystkie iterowane elementy są prawdziwe, bądź False jeśli co najmniej jeden z iterowanych elementów jest fałszywy.
 • callable(Function) – Zwraca wartość logiczną True, jeśli wskazaną funkcję można wywołać.
 • isinstance(Object, Class) – Zwraca wartość logiczną True, jeśli wskazany obiekt jest obiektem podanej klasy.
 • issubclass(Class<child class>, Class<parent class>) – Zwraca wartość logiczną True, jeśli wskazana klasa dziedziczy od drugiej z podanych klasy.

Reprezentacja liczb i cyfr

 • bin(Int) – Zwraca binarną reprezentacje podanej liczby.
 • chr(Int) – Zwraca znak reprezentowany przez wskazaną liczbę, jeśli liczba nie ma reprezentacji zwróci ValueError.
 • complex(Int) – Zwraca liczbę w zapisie naukowym.
 • hex(Int) – Zwraca wartość szesnastkową reprezentującą wskazaną wartość Int.
 • hash(Str / Tuple) – Zwraca zahaszowaną wartość wskazanego obiektu.
 • oct(Int) – Zwraca wartość ósemkową reprezentującą wskazaną wartość Int.
 • ord(str<pojedyńczy znak str>) – Zwraca reprezentację liczbową podanego wskazanego w Unicode.
 • id(Function) – funkcja zwraca tożsamość obiektu. Jest to liczba całkowita, która jest unikalna dla danego obiektu i pozostaje niezmienna przez cały czas jego istnienia.

Iteracja

Obiekty iterowane to: String, Tuple, List, Dictionary.

 • enumerate(Iterable, start=Int) – Zwraca obiekt zawierający listę krotek, z których każda krotka zawiera rosnącą liczbę od podanej wartości Int (Start), oraz kolejny iterowany element (Np. list(enumerate([„a”,”b”,”c”], start=1)) zwróci [(1,„a”), (2,„b”), (3,„c”)]).
 • filter(Function, Iterable) – Zwraca obiekt zawierający listę przefiltrowanych elementów Iterable, przez wskazaną funkcję (Function). Szczegółowy opis znajduje się na stronie Filter.
 • iter(Iterable) – Umożliwia iteracje po obiekcje iterowanym. Szczegółowy opis znajduje się na stronie Iter / Next.
 • len(Iterable) – Zwraca ilość elementów, z których składa się podany obiekt.
 • max(Iterable) – Zwraca największy element iterowanego obiektu.
 • min(Iterable) – Zwraca najmniejszy element iterowanego obiektu.
 • map(Function, Iterable) – Zwraca listę wyniku wszystkich iterowanych wartości wskazanego go obiektu, przekazanych do określonej funkcji. Przykład [list(map(lambda x: x+2, [1,2,3]))] wynik: [3, 4, 5].
 • next(Iterable, Str / None / False<wartość domyślna>) – Zwraca kolejny element iterowanego obiektu, bądź wskazaną wartość domyślną w przypadku wyjścia poza zakres iteracji. Szczegółowy opis znajduje się na stronie Iter / Next.
 • range(int<wartość-startowa>, int<wartość-końcowa>*, int<odstępy>*) – Zwraca obiekt range możliwy do przetworzenia na listę. Otrzymana lista zawiera liczby zgodnie z określonymi parametrami. Int start określą liczbę początkową, Int stop liczbę końcową -1 oraz step przeskok pomiędzy liczbami.
 • reversed(Iterable) – Zwraca listę zawierającą elementy iterowanego obiektu w odwróconej kolejności.
 • sorted(Iterable, reverse=bool<odwrócenie>*, key=function<klucz>*) – Sortuje wskazany obiekt iterowalny. Szczegółowy opis znajduje się na stronie Sorted.
 • sum(Iterable<Iterable Int>) – Zwraca zsumowaną wartość wszystkich wartości danego obiektu.

Funkcje matematyczne

 • pow(Int<x>, Int<y>, Int<z>*) – Zwraca potęgę liczby x do y. Opcjonalna wartość z, zwraca potęgę x do y modulo z.
 • round(Float, Int<zaokrąglenie>) – Zwraca liczbę float, zaokrąglaną do wskazanej liczby miejsc po przecinku.

Typy zmiennych

 • bool()
 • str()
 • int()
 • tuple()
 • list()
 • dict()
 • set()
 • object()

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz