(T) Struktura LSA typu pierwszego (Router)

Struktura LSA typu pierwszego

LSA typu pierwszego (Router)

 • Struktura LSA typu pierwszego, jest rozgłaszane przez wszystkie rutery należące do jednej, tej samej strefy (Area). Zawiera one informacje o sieciach przyległych należących do tej samej strefy (Area).
 • Sąsiednie urządzenia przekazują otrzymane od swoich sąsiadów struktury LSA typu pierwszego, rozgłaszając je w obrębie jednej strefy (Area). Tak aby wszystkie rutery w danej strefie, posiadały informacje na temat wszystkich sieci przyległych.

Zawartość struktury LSA typu pierwszego

 • Budowa struktury LSA typu pierwszego:
  • LS age – Czas jaki upłynął od ostatniej aktualizacji danej struktury LSA (Age).
  • LS Type – Rodzaj struktury LSA (Router Links).
  • Link State ID – Wartość LSID (Local router ID (RID)).
  • Advertising Router – Wartość RID lokalnego urządzenia.
  • Sequence Number – Wartość numeru sekwencyjnego.
  • Checksum – Sumę kontrolną.
  • Length – Długość (Wielkość struktury LSA w Bajtach).
  • Number of links – Ilość linków jakie zawiera dana struktura.

Informacje dotyczące interfejsów

 • Struktura LSA typu pierwszego zawiera informację o wszystkich interfejsach sieciowych (Sieciach przyległych), aktywnych względem określonej strefy (Area). W zależności od rodzaju interfejsu, OSPF przechowuje inne informacje.
 • W przypadku interfejsów sieciowych dla których została przeprowadzona elekcja urządzeń DR / BDR, struktura LSA typu pierwszego będzie zawierała jedynie adres IP urządzenia pełniącego rolę DR-a. Informację dotyczące sieci przyległych, są w tym przypadku rozgłaszane przez urządzenie główne (DR) za pomocą struktur LSA typu drugiego.
  • OSPF określa sieć tego typu, mianem sieci tranzytowej  Transit Network.
 • W przypadku interfejsów sieciowych dla których nie została przeprowadzona elekcja urządzeń DR / BDR, struktura LSA typu pierwszego będzie zawierała:
  • Względem sieci rozgłoszeni-owych (broadcasts), adres sieci, maskę oraz koszt interfejsu.
   • OSPF określa sieć tego typu mianem sieci krańcowej  Stub Network.
  • Względem sieci Point-to-Point, wartość RID sąsiedniego urządzenia oraz standardowe informacje rozgłaszane przez sieci broadcasts-owe takie jak adres sieci, maskę oraz koszt interfejsu.
   • OSPF określa sieć tego typu mianem sieci krańcowej Stub Network.
W przypadku konfiguracji interfejsu loopback, protokół OSPF zignoruje skonfigurowaną maskę sieciową, rozgłaszając daną sieć jako „Stub Network” z maską 255.255.255.255. Aby zmienić to domyślne zachowanie protokołu OSPF, należy wykonać następującą komendę [ip ospf network point-to-point] w trybie konfiguracji interfejsu loopback.
Każde urządzenie tworzy swoją własną pojedynczą strukturę LSA typu pierwszego, wyjątek od tej reguły stanowią rutery ABR, które tworzą po jednej strukturze LSA typu pierwszego względem każdej ze stref (Area) do której należą.
Trzy przykładowe Struktury LSA typu pierwszego (Area 5)

Zawartość struktury LSA typu pierwszego

 • Struktura LSA typu pierwszego zawiera:
  • Wartość LSID (Wartość RID lokalnego urządzenia).
  • Informacje o wszystkich aktywnych względem protokołu OSPF interfejsach (Adres/maska).
  • Koszty interfejsów (OSPF Interface Cost).
  • Wartości RID sąsiednich urządzeń.
  • Numer sekwencyjny.
  • Sumę kontrolną (Checksum).

Wyświetlanie struktur LSA typu pierwszego

 • Informacje na temat struktury LSA typu pierwszego można wyświetlić za pomocą komendy [show ip ospf database], znajdują się one pod punktem (Router Link State (Area ID-area)) jak i za pomocą komendy [show ip ospf database router [RID]].
  • [show ip ospf database] – Wyświetla podsumowanie wszystkich otrzymanych struktur LSA.
  • [show ip ospf database router [RID]] – Wyświetla szczegółowe informacje na temat struktury LSA typu pierwszego, otrzymanej od określonego w komendzie sąsiada (RID). Poszczególne punkty opisują oddzielne linki, sieci wyświetlając między innymi informacje na temat rodzaju połączenia w wpisie „Link Connected to: (Rodzaj topologii)”.
Ponieważ wartość RID jest wykorzystywana przez wiele struktur LSA, Cisco zaleca, aby była to wartość łatwa to zapamiętania (Identyfikacji konkretnego urządzenia).
32-bitową wartość identyfikatora (LSID) w przypadku struktury LSA typy pierwszego (LSA Type 1) stanowi wartość RID rutera który takową strukturę LSA stworzył.

Podsumowanie struktur LSA

 • Protokół OSPF wykorzystuje struktury LSA typu pierwszego, drugiego oraz trzeciego w celu kalkulacji najlepszej drogi dotarcia do sieci docelowej. Poniższa tabela prezentuje różnice pomiędzy trzema podstawowymi strukturami LSA:
LSA Type (Number) LSA Type (Name) This Type Represents Show ip ospf database … LSID is Equal to Created by
1 Router A one router in one area router RID of router Each router creates its own peer area
2 Network A subnet in with a DR exists network DR’s IP address in the subnet The DR in that subnet
3 Summary A subnet in another Area summary Subnet address An ABR
Podsumowanie struktur LSA 1-3

Podsumowanie struktur LSA

LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol
LSA 1 O LSA 2 O LSA 3 O IA
LSA 4 O IA LSA 5 O E1 / O E2 LSA 7 O N1 / O N2
Struktury LSA a symbole przypisane do tras w Tablicy Routingu

Ograniczanie ilości otrzymywanych struktur LSA

 • Domyślnie system Cisco IOS nie ogranicza ilości otrzymywanych a następnie przetwarzanych struktur LSA. Istnieje jednak opcjonalna możliwość zabezpieczenia systemu przed nadmiernym napływem struktur LSA, za pomocą komendy [max-lsa 1-4294967294] użytej w trybie konfiguracji protokołu OSPF.
 • W przypadku przekroczenia liczby otrzymanych struktur LSA (Nie licząc struktur stworzonych przez lokalne urządzenie), system IOS wyśle komunikat systemowy „Log Messages”. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie a nowe struktury nadal będą docierały, ruter ponowi wiadomość „Log Messages”. W przypadku braku reakcji ruter rozwiąże wszystkie relacje sąsiedztwa oraz porzuci wszystkie zapisane struktury LSA. Rozpoczynając nawiązywanie nowych relacji od nowa.

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz