(T) Struktura LSA typu drugiego (Network)

Struktura LSA typu drugiego

LSA Type typu drugiego (Network)

 • Struktura LSA typu drugiego jest rozgłaszane przez rutery pełniące rolę DR-a w sieciach wielodostęp-owych.
 • Algorytm SPF wymaga aby baza LSDB, zawsze tworzyła topologię, opartą o dwa rutery (Nodes) połączone ze sobą za pomocą jednej sieci (Link). Zasada ta znacząco komplikuje proces tworzenia wpisów dotyczących sieci wielodostęp-owych, w których pewna liczba ruterów połączona jest ze sobą za pomocą jednej sieci (Linku). W tej sytuacji baza LSDB tworzy pseudo-strukturę LSA typu drugiego, do której podłączane są poszczególne rutery.

Proces elekcji rutera DR

 • Zgodnie z właściwym rodzajem topologii sieciowej. Protokół OSPF przystępuje do elekcji urządzenia pełniącego rolę DR, zaraz po odebraniu pierwszej wiadomości Hello od przynajmniej jednego z sąsiadów. Proces elekcji jest prowadzony jest w celu:
  • Tworzenia oraz propagowania struktury LSA typu drugiego.
  • Wsparcia procesu wymiany danych bazy LSDB.
 • Proces elekcji urządzenia DR / BDR wygląda następująco:
  1. Rolę aktywną (DR) przejmuje urządzenie z najwyższą wartością priorytetu (0255). Jeżeli wartość ta jest taka sama na wszystkich urządzeniach, pod uwagę brana jest najwyższa wartość RID.
  2. Urządzenie z drugą najwyższą wartością (Priorytetu / wartości RID) przejmuje rolę zapasową BDR (Backup Designated Router).
  3. Po zakończeniu elekcji urządzeń (DR, BDR), ponowna elekcja może nastąpić jedynie w sytuacji awarii przynajmniej jednego z urządzeń pełniących rolę DR-a bądź BDR-a.
  4. W przypadku utraty DR-a jego rolę przejmuje BDR niezależnie od tego czy w sieci istnieje urządzenia z większą wartością priorytetu czy też nie takowego nie ma.
  5. Wartość priorytetu można skonfigurować za pomocą komendy [ip ospf priority 0-255] w trybie konfiguracji interfejsu sieciowego.

Znaczenie struktury LSA typu drugiego

 • Jako że protokół OSPF w przypadku sieci wielodostęp-owych nie jest w stanie przyporządkować w bazie LSDB więcej niż dwóch ruterów do jednego linku, wykorzystuje strukturę LSA typu drugiego w postaci pseudo kodu. W takim przedstawieniu każda struktura LSA typu pierwszego stworzona przez urządzenia podłączone do tej samej sieci wielodostęp-owej, jest łączona w bazie LSDB do pseudo struktury LSA typu drugiego.
 • Struktura LSA typu drugiego jest tworzona oraz propagowana przez ruter pełniący rolę DR-a.
Cztery przykładowe Struktury LSA typu pierwszego oraz jedna typu drugiego (Area 34)

Zawartość struktury LSA typu drugiego

 • Struktura LSA typu drugiego zawiera:
  • Wartość LSID (Wartość ID urządzenia pełniącego rolę DR-a).
  • Informacje o wszystkich aktywnych względem protokołu OSPF interfejsach (Adres/maska).
  • Wartości RID sąsiednich urządzeń.
  • Numer sekwencyjny.
  • Sumę kontrolną (Checksum).

Wyświetlanie struktur LSA typu drugiego

 • Informacje na temat struktury LSA typu drugiego można wyświetlić za pomocą komendy [show ip ospf database], znajdują się one pod punktem (Net Link State (Area ID-area)) jak i za pomocą komendy [show ip ospf database {router RID / network [LSID]}].
  • [show ip ospf database] – Wyświetla podsumowanie wszystkich otrzymanych struktur LSA.
  • [show ip ospf database network [LSID]] – Wyświetla szczegółowe informacje na temat struktury LSA typu drugiego (względem danej wartości LSID), w tym wartości RID wszystkich struktur LSA typu pierwszego, należących do danej sieci wielodostęp-owej a tym samym podłączonych do pseudo struktury LSA typu drugiego.

Podsumowanie struktur LSA

 • Protokół OSPF wykorzystuje struktury LSA typu pierwszego, drugiego oraz trzeciego w celu kalkulacji najlepszej drogi dotarcia do sieci docelowej. Poniższa tabela prezentuje różnice pomiędzy trzema podstawowymi strukturami LSA:
LSA Type (Number) LSA Type (Name) This Type Represents Show ip ospf database … LSID is Equal to Created by
1 Router A one router in one area router RID of router Each router creates its own peer area
2 Network A subnet in with a DR exists network DR’s IP address in the subnet The DR in that subnet
3 Summary A subnet in another Area summary Subnet address An ABR
Podsumowanie struktur LSA 1-3

Podsumowanie struktur LSA

LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol
LSA 1 O LSA 2 O LSA 3 O IA
LSA 4 O IA LSA 5 O E1 / O E2 LSA 7 O N1 / O N2
Struktury LSA a symbole przypisane do tras w Tablicy Routingu

Ograniczanie ilości otrzymywanych struktur LSA

 • Domyślnie system Cisco IOS nie ogranicza ilości otrzymywanych a następnie przetwarzanych struktur LSA. Istnieje jednak opcjonalna możliwość zabezpieczenia systemu przed nadmiernym napływem struktur LSA, za pomocą komendy [max-lsa 1-4294967294] użytej w trybie konfiguracji protokołu OSPF.
 • W przypadku przekroczenia liczby otrzymanych struktur LSA (Nie licząc struktur stworzonych przez lokalne urządzenie), system IOS wyśle komunikat systemowy „Log Messages”. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie a nowe struktury nadal będą docierały, ruter ponowi wiadomość „Log Messages”. W przypadku braku reakcji ruter rozwiąże wszystkie relacje sąsiedztwa oraz porzuci wszystkie zapisane struktury LSA. Rozpoczynając nawiązywanie nowych relacji od nowa.

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz