(SQL) Select

SQL Select

Podstawowe zapytania Select

Podstawowe zapytania Select

 • Podstawowe komendy tworzące zapytanie SQLite:
  • SELECT nazwa-kolumny
  • FROM nazwa-tabeli
  • WHERE warunek
  • ORDER BY sortowanie
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli – Zwraca cała zawartość wskazanej tablicy.
 • SELECT nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2 … FROM nazwa-tabeli – Zwraca całą zawartość określonych kolumn, ze wskazanej tablicy.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-kolumny =<>wyrażenie – Zwraca zawartość wierszy, których wartość w podanej kolumnie jest równa, mniejsza bądź większa od określonego wyrażenia.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-kolumny LIKE %wyrażenie___ – Zwraca zawartość wierszy, posiadających podany wzorzec w określonej kolumnie (Znak _ można wykorzystać wielokrotnie, Wyraźnie nie jest wrażliwe na wielkość liter (Case Sensitive)).
  • % – Zastępuje dowolny ciąg znaków.
  • _ – Zastępuje jeden element.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-kolumny GLOB *wyrażenie?? – Zwraca zawartość wierszy, posiadających podany wzorzec w określonej kolumnie (Znak ? można wykorzystać wielokrotnie, Wyraźnie jest wrażliwe na wielkość liter (Case Sensitive)).

Zapytania In, Or, And, Between, Is Null, Group by

 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-kolumny IN(wartość-1, wartość-2) – Zwraca zawartość wierszy, które posiadają w określonej kolumnie, jedną ze wskazanych wartości.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-kolumny =<> wyrażenie-1 OR nazwa-kolumny =<> wyrażenie-2 – Zwraca zawartość wierszy, których wartość w podanej kolumnie jest równa, mniejsza bądź większa od wyrażenia pierwszego bądź drugiego.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-kolumny =<> wyrażenie-1 AND nazwa-kolumny =<> wyrażenie-2 – Zwraca zawartość wierszy, których wartość w podanej kolumnie jest równa, mniejsza bądź większa od wyrażenia pierwszego jak i drugiego.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE NOT (nazwa-kolumny =<> wyrażenie) – Zwraca zawartość wierszy, których wartość w podanej kolumnie nie jest równa, mniejsza bądź większa od określonego wyrażenia.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-kolumny BETWEEN wartość-1 AND wartość-2 – Zwraca zawartość wierszy, których wartość w podanej kolumnie mieści się w podanym zakresie.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-kolumny IS NULL – Zwraca zawartość wierszy, których wartość w podanej kolumnie jest pusta.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-kolumny IS NOT NULL – Zwraca zawartość wierszy, których wartość w podanej kolumnie nie jest pusta.
 • SELECT nazwa-kolumny -1 FROM nazwa-tabeli GROUP BY nazwa-kolumny -1 – Zwraca unikalne wartości zawarte w danej kolumnie.

Zapytania Mini, Max, Count, Avg, Sum

 • SELECT MIN(nazwa-kolumny) FROM nazwa-tabeli – Zwraca wiersz z najmniejszą wartością w podanej kolumnie.
 • SELECT MAX(nazwa-kolumny) FROM nazwa-tabeli – Zwraca wiersz z największą wartością w podanej kolumnie.
 • SELECT AVG(nazwa-kolumny) FROM nazwa-tabeli – Zwraca średnią wszystkich wartości zapisanych w podanej kolumnie.
 • SELECT SUM(nazwa-kolumny) FROM nazwa-tabeli – Zwraca sumę wszystkich wartości zapisanych w podanej kolumnie.
 • SELECT COUNT(nazwa-kolumny-1), nazwa-kolumny-1 FROM nazwa-tabeli GROUP BY nazwa-kolumny-1 – Zwraca wszystkie unikalne wartości ze wskazanej kolumny, wraz z ilością ich wystąpień.
 • SELECT COUNT(nazwa-kolumny) FROM nazwa-tabeli – Zwraca ilość wierszy które posiadają wartość we wskazanej kolumnie.

Zapytania Order

 • SELECT * FROM nazwa-tabeli ORDER BY nazwa-kolumny DESC – Zwraca posortowaną zawartość tablicy, zgodnie z wartościami zawartymi w podanej kolumnie (DESC sortuje wartości malejąco).
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli ORDER BY nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2 DESC – Zwraca posortowaną zawartość tablicy, zgodnie z wartościami zawartymi w podanych kolumnach (DESC sortuje wartości malejąco).

Zapytania Limit, Distinct, As

 • SELECT * FROM nazwa-tabeli LIMIT od,do – Zwraca wyniki od … do …
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli FEATCH FIRST ROW ONLY – Zwraca jedynie jeden wynik.
 • SELECT * FROM nazwa-tabeli OFFSET od FEATCH FIRST ile ROW ONLY – Zwraca wskazaną liczbę wyników (ile) pomijącją określoną (od) liczbę pierwswzych wyników.
 • SELECT DISTINCT nazwa-kolumny FROM nazwa-tabeli – Zwraca wszystkie unikalne wartości ze wskazanej kolumny.
 • SELECT nazwa-kolumny AS Address FROM nazwa-tabeli – Zwraca zawartość wskazanej kolumny pod podaną nazwą.

Zapytania Select dotyczące relacji między tabelami

Zapytania Union

 • SELECT … UNION SELECT – Zwraca dane z dwóch różnych tablic (Ilość zwracanych kolumn z każdej tablicy musi być taka sama).

Zapytania Join

 • SELECT nazwa-tabeli-1.nazwa-kolumny-1, nazwa-tabeli-2.nazwa-kolumny-1 FROM nazwa-tabeli-1 JOIN nazwa-tabeli-2 ON nazwa-tabeli-1.nazwa-kolumny-key = nazwa-tabeli-2.nazwa-kolumny-key – Zwraca
  • JOIN
  • LEFT JOIN
  • RIGHT JOIN
  • FULL JOIN

Zapytania Select dotyczące bazy PostgreSQL

Zapytania PostgreSQL

 • SELECT datname FROM pg_database – Zwraca krotkę zawierającą wszystkie baz danych jakie istnieją na serwerze PostgreSQL.
 • SELECT * FROM pg_database – Zwraca wszystkie baz danych jakie istnieją na serwerze PostgreSQL.
 • SELECT relname FROM pg_class WHERE relkind=’r’ AND relname !~ '^(pg_|sql_)’ – Zwraca krotkę zawierającą wszystkie tabele jakie istnieją w danej bazie danych.
 • SELECT * FROM pg_class WHERE relkind=’r’ AND relname !~ '^(pg_|sql_)’ – Zwraca wszystkie tabele jakie istnieją w danej bazie danych.
 • SELECT * FROM pg_class – Zwraca wszystkie tablice związane z ustawieniami serwera PostgreSQL.
 • SELECT * FROM pg_user – Zwrca zawartość tablicy użytkowników serwera PostgreSQL.

Zapytania Select dotyczące bazy SQLite

Zapytania SQLite

 • SELECT nazwa-kolumny FROM nazwa-tabeli WHERE type = table – Zwraca wszystkie tablice zawarte w obsługiwanej bazie danych.
 • PRAGMA table_info(nazwa-tabeli) – Zwraca wszystkie kolumny zawarte w danej tablicy (Oprócz nazwy kolumny zwracane są również jej właściwości takie jak np. typ).
 • PRAGMA foreign_keys – Zwraca status opcji foreign_keys, odpowiedzialnej za funkcję kluczy Forgain Keys (Wartość można modyfikować za pomocą zapytania „PRAGMA foreign_keys = 0/1”.
 • PRAGMA defer_foreign_keys – Zwraca status opcji defer_foreign_keys (Wartość można modyfikować za pomocą zapytania „PRAGMA defer_foreign_keys = 0/1”.

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz