(JS) JS Array

JS Array

Array

Właściwości tablicy

 • array.length – Zwraca ilość elementów znajdujących się w danej tablicy.

Metody modyfikujące tablicę

 • array.indexOf(Value) – Zwraca numer indexu pod jakim znajduje się wskazana wartość w określonej tablicy. W przypadku braku wskazanej wartości metoda zwróci -1.
 • array.join(String) – Łączy poszczególne elementy tablicy w jeden ciąg znaków, oddzilowy wskazanym znakiem String.
 • array.push(Element) – Dodaje podany element na końcu wskazanej tablicy. Metoda zwraca wartość indexu dodanego elementu, licząc od 1 a nie od 0.
 • array.pop() – Usuwa i zwraca ostatni element danej tablicy.
 • array.reverse() – Odwraca zawartość danej tablicy.
 • array.shift() – Usuwa i zwraca pierwszy element danej tablicy.
 • array.unshift(Element) – Dodaje podany element na początek wskazanej tablicy. Metoda zwraca długość tablicy po dodaniu nowego elementu.
 • array.splice() – D
 • array.sort() – Sortuje zawartość danej tablicy (Domyślnie podczas sortowania liczby traktowane są jako ciągi znaków).
Przykładowe sortowanie ciągu liczb:

array.sort(function(a, b) {
  return a - b;
});

Metody nie modyfikujące tablicy

 • array.concat(array2) – Zwraca nową tablicę, powstałą z połączenia dwóch podanych tablic.
 • array.joine(string<separator>) – Zwraca ciąg znaków powstały z połączenia wartości przetrzymywanych w tablicy, separator określa znak rozdzielający poszczególne wartości. Domyślna wartość separatora to „,”.
 • array.slice(number<start>, number<end>) – Zwraca określony zakres elementów z danej tablicy.
 • array.index0f(Element) – Zwraca pierwszą pozycję szukanego elementu.
 • array.lastIndex0f(Element) – Zwraca ostatnią pozycję szukanego elementu.
 • array.includes(Element) – Zwraca wartość logiczną true / false, określająca czy podany element znajduje się w danej tablicy.

Metody iteracyjne tablicy

 • array.forEach() – Wywołuje funkcję względem każdego z jej elementów.
 • array.reduce() – Wywołuje funkcję względem każdego z jej elementów, w taki sposób żeby mieć dostęp do wartości otrzymanej w wyniku wykonania funkcji dla poprzedniego elementu.
 • array.some() – Wywołuje funkcję względem każdego z jej elementów, sprawdzając czy spełnia on dany warunek.
 • array.every() – Wywołuje funkcję względem każdego z jej elementów, sprawdzając czy spełniają one warunek.
 • array.filter() – Wywołuje funkcję względem każdego z jej elementów, zwracając nową przefilrowaną tablicę.
 • array.map() – Wywołuje funkcję względem każdego z jej elementów, zwracając nową zmodyfikowaną tablicę.
Przykładowe wywołanie metod iteracyjnych na tablicy:

const array1 = [1, 2, 3];

// ForEach:
array1.forEach(function(element, index, array) {
 console.log("Element" + element);
});

// Reduce:
const sum = array1.reduce(function(total, item) {
 return total + item;
});
console.log(sum); // 6

// Some:
array1.some(function(element, index, array) {
 return element % 2 !== 0;
});

// Every:
array1.every(function(element, index, array) {
 return element % 2 === 0;
});

// Filter:
const bar = array1.filter(function(element, index, array) {
 return element % 2 === 0;
});
console.log(bar);

// Map:
const bar = array1.map(function(element, index, array) {
 return element * 2;
});
console.log(bar); // [2, 4, 6, 8]

Przykładowy kod

Iteracja po tablicy

Przykładowa iteracja po tablicy:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

for (let x of fruits.keys()) {
  console.log(fruits[x]);
}

Pozostałe tematy związane z JavaScript

Podstawy

Więcej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz