(K) Konfiguracja dynamicznej translacji NAT**

Konfiguracja dynamicznej translacji NAT

Określenie roli interfejsów sieciowych

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu znajdującego się wewnątrz sieci LAN.

(config-if)# ip nat inside

Określa role konfigurowanego interfejs sieciowego, jako interfejsu wewnętrznego względem dynamicznej translacji NAT.

(config-if)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu znajdującego się na zewnątrz sieci LAN.

(config-if)# ip nat outside

Określa role konfigurowanego interfejs sieciowego, jako interfejsu zewnętrznego względem dynamicznej translacji NAT.

Konfiguracja listy ACL

Aby określić jakie wewnętrzne adresy IP (Inside local IP address) mogą uczestniczyć w translacji NAT, należy stworzyć listę ACL.

Konfiguracja Access Listy została opisana w artykule: Konfiguracja listy ACL.

(config)# ip access-list {extended / standard} nazwa-ACL

Tworzy nową listę named ACL.

(config-ext-nacl)# {permit / deny} protokół(IP, UDP, TCP, ICMP, GRE, ESP, AHP czy OSPF) {any / host źródłowy-adres-IP / źródłowy-adres-IP dzika-maska} źródłowy-port {any / host docelowy-adres-IP / docelowy-adres-IP dzika-maska} docelowy-port [log / log-input]

Dodaje nowy wpis do konfigurowanej listy named ACL, z numerem sekwencyjnym większym o 10. Poniższe wartości odnoszą się do zakresu portów protokołu UDP bądź TCP:
* eq =równy.
* ne nie równy.
* it < mniejszy od.
* gt > większy od.
* range range:x to yzakres od x do y.

# show ip access-list [ACL]

Wyświetla konfigurację wskazanej listy / wszystkich skonfigurowanych list ACL.

Konfiguracja puli zewnętrznych adresów IP

(config)# ip nat pool nazwa-puli startowy-adres-IP końcowy-adres-IP {netmask maska / prefix-length prefix}

Tworzy pulę publicznych adresów IP (Inside global IP address). Maska określa sieć do jakiej należą wskazane adresy IP.

# show running-config | section pool

Wyświetla konfigurację puli publicznych adresów IP (Inside global IP address) .

Opcjonalna konfiguracja puli zewnętrznych adresów IP

(config)# ip nat pool nazwa-puli startowy-adres-IP końcowy-adres-IP {netmask maska / prefix-length prefix}

Tworzy pulę publicznych adresów IP (Inside global IP address). Maska określa sieć do jakiej należą wskazane adresy IP.

(config)# ip nat pool nazwa-puli {netmask maska / prefix-length prefix}

Umożliwia wprowadzenie wielu niezależnych zakresów adresacji IP, w postaci jednej puli protokołu NAT.

(config-ipnat-pool)# address startowy-adres-IP-zakresu1 końcowy-adres-IP-zakresu1

(config-ipnat-pool)# address startowy-adres-IP-zakresu2 końcowy-adres-IP-zakresu2

Połączenie listy ACL z pulą adresów publicznych

(config)# ip nat inside source list ACL pool nazwa-puli [overload]

Przypisuje określone poprzez listę ACL adresy wewnętrzne (Inside local IP address) do puli adresów zewnętrznych (Inside global IP address). Opcjonalna Pod-komenda „overload” umożliwia przypisanie wielu adresów wewnętrznych do jednego adresu zewnętrznego.

# show running-config | section nat inside

Wyświetla konfigurację protokołu NAT.

Komendy Show, Clear oraz Debug

Komendy Show

# show ip nat translations

Wyświetla listę przeprowadzonych translacji NAT oraz PAT.

# show ip nat statistics

Wyświetla statystyki protokołu NAT oraz PAT.

Komendy Clear

# clear ip nat statistics

Czyści wszystkie zapisane statystyki protokołu NAT oraz PAT.

# clear ip nat translations*

Czyści wszystkie zapisane statystyki translacji protokołu NAT oraz PAT.
Przypadku usuwania konfiguracji protokołu PAT, wpierw należy użyć komendę [clear ip nat translations *].

Komendy Debug

# debug ip nat

Rozpoczyna debugowanie zdarzeń protokołu NAT oraz PAT.

# debug ip icmp

Rozpoczyna debugowanie zdarzeń protokołu ICMP, dzięki czemu możemy zobaczyć z jakiego adresu IP nadchodzą wysyłane wiadomości ICMP, a tym samym potwierdzić czy translacja NAT doszła do skutku.

Pozostałe tematy związane z protokołem NAT

NATv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz