(Py) Python String*

Python String

Edycja tekstu

 • str.strip() – Zwraca podany ciąg znaków baz spacji, zawartych na końcu jak i początku podanego ciągu.
 • str.replace(Str<stara-wartość>, Str<nowa-wartość>) – Zwraca ciąg znaków, w którym stara wartość została zastąpiona przez nową.
 • str.expandtabs() – Zwraca ciąg znaków, w którym znak specjalny Tab (\t) został zamieniony na osiem znaków spacji.
 • str<separator>.join(Str / List / Dict / Tuple) – Zwraca ciąg znaków zawierający poszczególne wartości wskazanego obiektu, oddzielone poprzez wskazany separator „Str” (Wskazany obiekt: lista, krotka, słownik czy ciąg znaków musi zawierać obiekty typu „Str” (W przypadku słownika obiektami typu „Str” muszą być wszystkie klucze)).

Formatowanie tekstu

 • str.zfill(Int<długość-docelowa>) – Zwraca ciąg znaków rozpoczynający się od wskazanej liczby zer, minus długość ciągu znaków.
 • str.ljust(Int<długość-docelowa>, Str<wypełnienie>) – Zwraca ciąg znaków zakończony wskazaną ilością określonych znaków wypełnienia, minus długość pierwotnego ciągu znaków (Podanie wartości wypełnienia jest opcjonalne (Domyślnie są to spacje)).
 • str.title() – Zwraca ciąg znaków, w którym każda pierwsza litera w słowie jest zapisana duża literą.
 • str.swapcase() – Zwraca ciąg znaków, w którym małe litery zostały zamienione na duże, a duże na małe.
 • str.upper() – Zwraca ciąg znaków, w którym małe litery zostały zamienione na duże.
 • str.lower() – Zwraca ciąg znaków, w którym duże litery zostały zamienione na małe.
 • str.capitalized() – Zwraca ciąg znaków, w którym pierwsza litera jest duża a reszta mała.
 • str.expandtabs() – Zwraca ciąg znaków, w którym znak specjalny Tab (\t) został zamieniony na spacje.
 • str.lstrip() – Usuwa białe znaki z początku wskazanego ciągu znaków.
 • str.rstrip() – Usuwa białe znaki z końca wskazanego ciąguznaków.
 • str.strip() – Usuwa białe znaki z początku oraz końca wskazanego ciągu znaków.

Tworzenie listy

 • str.splitlines(True) – Zwraca listę, której poszczególne sekwencję zawierają jedną linię tekstu, pobranego ze wskazanego ciągu znaków. Dodatkowa wartość (True) zwraca również znaki specjalne w poszczególnych sekwencjach listy (Funkcja dzieli ciąg znaków w przypadku wystąpienia jednego z następujących znaków specjalnych: \n, \r, \r\n, \v oraz \f)
 • str.rsplit() – Zwraca listę, której poszczególne sekwencję zawierają słowa, pobrane ze wskazanego ciągu znaków (String).
 • str.rsplit(Str<separator>, Int<ogranicznik>) – Zwraca listę, której poszczególne sekwencję zawierają znaki rozdzielone określonym w funkcji separatorem. opcjonalna wartość ogranicznik-a określa maksymalną ilość sekwencji danej listy.
 • str.split() – Zwraca listę, której poszczególne sekwencję zawierają słowa, pobrane ze wskazanego ciągu znaków (String).
 • str.split(Str<separator>, Int<ogranicznik>) – Zwraca listę, której poszczególne sekwencję zawierają znaki rozdzielone określonym w funkcji separatorem. opcjonalna wartość ogranicznik-a określa maksymalną ilość sekwencji danej listy.
Rsplit rozpoczyna podział ciągu znaków od prawej strony, natomiast Split działa od lewej do prawej.

Zaznaczanie tekstu

 • str[Int<pozycja>] – Zwraca znak znajdujący się w określonej pozycji wskazanego ciągu znaków.
 • str[Int<Pozycja startowa>:Int<Pozycja końcowa>] – Zwraca znaki znajdujące się w określonych pozycjach wskazanego ciągu znaków.
 • str[Int<Pozycja startowa>:Int<Pozycja końcowa>:Int<Przeskok>] – Zwraca znaki znajdujące się w określonych pozycjach wskazanego ciągu znaków.
 • str[::-1] – Zwraca znaki w odwróconej kolejności.

Wyświetlanie tekstu

Pozyskiwanie informacji o tekście

 • str.find(Str) – Zwraca pozycję startową poszukiwanej wartości w ciągu znaków (String). W przypadku braku poszukiwanej wartości zwróci wartość ujemną (-1).
 • str.count(Str) – Zwraca ilość wystąpień określonego ciągu znaków, we wskazanym tekście (String).
 • str.startswith(Str) – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli wskazany ciąg znaków stanowi początek podanego ciągu znaków.
 • str.endswith(Str) – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli wskazany ciąg znaków stanowi koniec podanego ciągu znaków.
 • str.isupper() – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli wskazany ciąg składa się z samych dużych liter.
 • str.islower() – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli wskazany ciąg składa się z samych małych liter.
 • str.istitle() – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli każde słowo zaczyna się z dużej litery.
 • str.isspace() – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli ciąg znaków posiada jedynie białe znaki.
 • str.isnumeric() – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli ciąg znaków składa się z samych liczb (0-9).
 • str.isalpha() – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli ciąg znaków składa się z samych liter alfabetu.
 • str.isalpha() – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli ciąg znaków składa się z samych liter alfabetu bądź liczb.
 • In – Zwraca odpowiedź logiczną (True), jeśli wskazana wartość znajduje się wciągu znaków (String) [wartość” in obiekt-string].

Wyświetlanie tekstu

 • Format – Umożliwia łatwe wstawianie wartości zmiennych w wydruku ciągu znaków.
  • Wzorzec funkcji format wygląda następująco: [print(’Wartość zmiennej 1 = {0} ’.format(obiekt))].
 • Python 3.6 wprowadził opcjonalny nowy format funkcji (Format): [f’Wartość zmiennej {obiekt}’].
Przykładowe wykorzystanie funkcji Format / Format_Map:

>>> slownik = {"x":1, "y":5}

>>> print("Wartość zmiennej x = {x} oraz zmiennej y = {y}".format(**slownik))
Wartość zmiennej x = 1 oraz zmiennej y = 5

>>> print("Wartość zmiennej x = {x} oraz zmiennej y = {y}".format_map(slownik))
Wartość zmiennej x = 1 oraz zmiennej y = 5

>>> print("Nazwa: {}, Lokalizacja: {}, Adres IP: {}".format(zmienna-1, zmienna-2, zmienna-3))
Nazwa: Router-1, Lokalizacja: Warszawa, Adres IP: 10.1.0.1

>>> print(f"Nazwa: {zmienna-1}, Lokalizacja: {zmienna-2}, Adres IP: {zmienna-3}")
Nazwa: Router-1, Lokalizacja: Warszawa, Adres IP: 10.1.0.1

Ciekawe przykłady

Podmiana znaków

napis = "Robert Kucharski"
x = "rRk"
y = "bBy"

print(napis.translate(napis.maketrans(x, y))) // Bobebt Kuchabsyi

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz