(Py) Python słowniki*

Python słowniki

Operacje na słownikach

Tworzenie słownika

 • {} – Zwraca pusty słownik.
 • Name = {wartość:klucz} – Tworzy nowy słownik.
 • dict(zip(lista-1,lista-2)) – Zwraca słownik stworzony na podstawie dwóch list.

Pobieranie informacji o słowniku

 • dict.keys() – Zwraca spis wszystkich kluczy zapisanych w podanym słowniku.
 • dict.values() – Zwraca spis wszystkich haseł zapisanych w podanym słowniku.
 • dict.pop(klucz) – Usuwa wskazany klucz wraz z hasłem . Zwracając przy tym wartość usuniętego hasła.
 • dict.get(klucz, dane) – Zwraca hasło przypisane do wskazanego klucza. Opcjonalne dane określają wartość jaka zostanie zwrócona w przypadku nie znalezienia wskazanego klucza.

Zmiana zawartości słownika

 • dict.clear() – Usuwa całą zawartość wskazanego słownika.
 • dict.pop(klucz) – Usuwa wskazany klucz wraz z hasłem . Zwracając przy tym wartość usuniętego hasła.
 • dict.update(słownik) – Dopisuje do wskazanego słownika, zawartość innego słownika.
 • Nowy-słownik = olddict.copy() – Kopiuje zawartość starego słownika do nowego (Zwykłe przypisanie zawartości słownika za pomocą znaku równa się (=), połączyłoby obydwa słowniki. Związku z czym np. wyczyszczenie jednego słownika funkcją (Clear()), spowodowało by usunięcie zawartości obydwóch słowników. Funkcja copy niweluje ten problem).
 • Nowy-słownik = dict.fromkeys(lista/słownik, wartość) – Na podstawie określonej listy / słownika tworzy nowy słownik (Newdict) którego klucze stanowią sekwencję wybranej listy / słownika. Opcjonalna wartość, określa hasło przypisane do poszczególnych kluczy.

Sortowanie słownika

Przykładowy kod zwracający listę posortowanych kluczy słownika:

sorted_dict_keys_list = sorted(list(new_dict.keys()))

Przykładowe rozwiązania

Tworzenie słownika na podstawie listy


Tworzenie słownika na podstawie listy

# Zadanie I: Tworzenie słownika z dwóch list:
list1 = ["CA", "NJ", "RI"]
list2 = ["California", "New Jersey", "Rhode Island"]
dict(zip(list1,list2)) # Wynik = {'CA': 'California', 'NJ': 'New Jersey', 'RI': 'Rhode Island'}

# Zadanie II: Tworzenie słownika z listy zagnieżdżonej:
person = [["name", "Jared"], ["job", "Musician"], ["city", "Bern"]]
{k:v for k,v in person} # Wynik = {'name': 'Jared', 'job': 'Musician', 'city': 'Bern'}
dict(person) # Wynik = {'name': 'Jared', 'job': 'Musician', 'city': 'Bern'}

# Zadanie III: Tworzenie słownika z ciągu znaków:
dict.fromkeys("aeiou",0) # Wynik = {'a': 0, 'e': 0, 'i': 0, 'o': 0, 'u': 0}

# Zadanie III: Tworzenie słownika zawierającego słownik z wartościami ANSI:
{count: chr(count) for count in range(65,91)} # Wynik = {65: 'A', 66: 'B', 67: 'C', 68: 'D', 69: 'E', 70: 'F', 71: 'G', 72: 'H', 73: 'I', 74: 'J', 75: 'K', 76: 'L', 77: 'M', 78: 'N', 79: 'O', 80: 'P', 81: 'Q', 82: 'R', 83: 'S', 84: 'T', 85: 'U', 86: 'V', 87: 'W', 88: 'X', 89: 'Y', 90: 'Z'}

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz