(Py) Biblioteka sqlite3 (Wstęp)*

BiblioBiblioteka sqlite3 (Wstęp)

Wstęp do sqlite3

Funkcje sqlite3

 • cursor.execute() – Wykonuje jedne polecenie sqlite3 (Np. Insert, Select, Update, Delate).
 • cursor.executemany() – Wykonuje wiele poleceń sqlite3 (Np. Insert, Select, Update, Delate).

Podstawowe komendy SQLite

 • SELECT – Pobiera dane z bazy SQLite.
 • INSERT – Dodaje dane do bazy SQLite.
 • UPDATE – Aktualizuje dane zawarte w bazie SQLite.
 • DELETE – Usuwa dane z bazy SQLite.

Tworzenie bazy SQL

Operacje na bazie

 • connection = sqlite3.connect(„nazwa_bazy.db„) – Otwiera wskazaną bazę danych SQL Lite.
 • cursor = connection.cursor() – Tworzy kursor bazy SQL Lite.
 • cursor.execute(operacje) – Wykonuje wskazaną operację na bazie SQL Lite.
 • connection.commit() – Zapisuje zmiany dokonane na bazie SQL Lite.
 • cursor.close() – Zamyka kursor bazy SQL Lite.
 • connection.close() – Zamyka bazę danych SQL Lite.

Przykładowa tablica sqlite

CREATE TABLE IF NOT EXISTS aclLine (
  aclLineID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  aclID INTEGER NOT NULL,
  sn INTEGER NOT NULL,
  line TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(aclID) REFERENCES acl(aclID) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
)

Przykładowy program SQL Lite

# Przykładowy program tworzący nową tabelę:

import sqlite3
from sqlite3 import Error
import csv

def main(database_name):
  osoby = [('Michael', 'Fox'), ('Adam', 'Miller'), ('Andrew', 'Peck'), ('James', 'Shroyer')]

  # Otwarcie wskazanej bazy SQL Lite:
  try:
    database_connection = sqlite3.connect(database_name)
  except Error as error:
    print(error)

  # Stworzenie kursora SQL Lite:
  cursor = database_connection.cursor()

  # Dodanie nowej tablicy, jeśli jeszcze nie istnieje:
  table = f"""CREATE TABLE IF NOT EXISTS nazwa_tabeli(id INTEGER PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT)"""
  cursor.execute(table)

  # Dodanie nowego wpisu do dablicy:
  insert = "INSERT INTO nazwa_tabeli(imie, nazwisko) VALUES (?, ?)"
  cursor.executemany(insert, osoby)

  # Wyświetlanie zawartości wskazanej tabeli:
  operation = f"""SELECT * FROM nazwa_tabeli"""
  cursor.execute(operation)
  print(cursor.fetchall())

  # Commit wykonanych operacji:
  database_connection.commit()
  cursor.close()

if __name__ == '__main__':
  main('test.db')

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 9 maja 2020

  […] Biblioteka sqlite3 [import sqlite3] – […]

Dodaj komentarz