(Py) Biblioteka psycopg2 (Wstęp)

Biblioteka psycopg2 (Wstęp)

Obsługa bazy danych PostgreSQL

Konsola PostgreSQL

 • \l – Wyświetla wszystkie dostępne bazy danych (\l+ wyświetla więcej informacji).
 • \c nazwa_bazy – Przechodzi do wskazanej bazy danych.
 • \d – Wyświetla wszystkie tablice znajdujące się w określonej bazie danych (\d+ wyświetla więcej informacji).
 • \d nazwa_tablicy – Wyświetla szczegółowe informacje na temat wskazanej tablicy.
 • \r – Przechodzi do edytora, umożliwiającego wprowadzanie bardziej złożonych zapytań SQL.

Typy danych PostgreSQL

Zmienne liczbowe

 • INTEGER– Podstawowa zmienna liczbowa (Od –2 147 483 648 do 2 147 483 647).
 • BIGINT– Duża zmienna liczbowa (od –9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807).
 • SMALINT– Mała zmienna liczbowa (od –32 768 do 32 767 lub od 0 do 65 535).
 • REAL– Liczba zmiennoprzecinkowa do 6 cyfr po przecinku.
 • DOUBLE PRECISION – Liczba zmiennoprzecinkowa do 15 cyfr po przecinku.
 • DECIMAL(m, d) – Liczba zmiennoprzecinkowa z określoną precyzją (m określa ilość cyfr przed przecinkiem natomiast d określa ilość cyfr po przecinku. Np decima(4,2) dopuszcza maksymalnie liczbę 9999,99).
 • BIGSERIAL – Liczba naturalna (Od 1 do 9 223 372 036 854 775 807). Podlega autoinkrementacji.
 • SERIAL – Liczba naturalna (Od 1 do 2 147 483 647). Podlega autoinkrementacji.
 • SMALLSERIAL – Liczba naturalna (Od 1 do 65 535). Podlega autoinkrementacji.

Zmienne czasowe

 • DATE – Data w formacie RRRR-MM-DD (Od 4 713 p.n.e. do 5 874 897 n.e).
 • TIMESTAMP – Data w formacie RRRR-MM-DD GG MM SS.mmm.
 • TIMESTAMP with timezone – Data w formacie RRRR-MM-DD GG MM SS.mmm wraz ze strefą czasową.
 • TIME – Czas w formacie GG:MM:SS.

Zmienne znakowe

 • CHAR(m) – Ciąg znaków o określonej długości „m”. M przyjmuje wartość od 0 do 255. Jeżeli ilość znaków jest mniejsza, posostałe miejsce jest wypełniane znakami spacji.
 • VARCHAR(m) – Ciąg znaków o określonej długości „m”. M przyjmuje wartość od 1 do 255.
 • TEXT – Ciąg znaków o dowolnej długości.

Zmienne logiczne

 • BOOLEAN – Wartość logiczna.

Zmienne sieciowe

 • INET – Sieć adresacji IPv4 oraz IPv6.
 • CIDR – Sieć bądź adres IPv4 / IPv6.
 • MACADDR – Adres MAC.

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz