Ansible plik Hosts*

Ansible plik Hosts

Ansible konfiguracja globalna

  • /etc/ansible/hosts – Plik zawierający adresy / nazwy wszystkich zdefiniowanych urządzeń.

Ansible konfiguracja lokalna

Tworzenie nowego pliku hostów

linux$ sudo nano /etc/ansible/hosts

Edytuje plik konfiguracyjny hosts.

linux$ ansible –list-hosts all

Wyświetla wszystkie dostępne urządzenia (Hosty).

Przykładowa zawartość pliku hosts


# Komentarz dotyczący zawartości

[all:vars]
ansible_user=użytkownik
ansible_ssh_pass=hasło
ansible_network_os=ios
ansible_connection=network_cli

[Nazwa-grupy-1]
Nazwa-DNS-1 ansible_host=adres-IP-1
Nazwa-DNS-2 ansible_host=adres-IP-2
Nazwa-DNS-n ansible_host=adres-IP-n

[Nazwa-grupy-2]
Nazwa-DNS-1 ansible_host=adres-IP-1
Nazwa-DNS-2 ansible_host=adres-IP-2
Nazwa-DNS-n ansible_host=adres-IP-n

Pozostałe tematy związane z Ansible

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz