(T) Struktura LSA typu trzeciego (Net Summary)

Struktura LSA typu trzeciego

LSA Type typu trzeciego (Net Summary)

Struktury LSA typu pierwszego (LSA type 1) są propagowane w obrębie jednej strefy (Area), struktury LSA typu drugiego (LSA type 2) są propagowane w obrębie jednej sieci wielodostęp-owej, tymczasem struktury LSA typu trzeciego (LSA type 3) są rozgłaszane za pomocą ruterów granicznych ABR, pomiędzy strefami (Multiple areas).
 • Struktura LSA typu trzeciego jest rozgłaszane przez rutery ABR, stanowiące granicę pomiędzy strefami (Multiple areas).
 • Ruter ABR generuje po jednej strukturze LSA typu trzeciego względem każdej z rozgłaszanych sieci, dla każdej strefy (Area) z osobna. Zamieszczając w nich jedynie podstawowe informacje na temat rozgłaszanych sieci.
Cztery przykładowe struktury LSA typu trzeciego
 • Zgodnie z powyższą grafiką, każdy ruter wewnętrzny (Internal Router), propaguje stworzone przez siebie struktury LSA typu pierwszego (Fioletowe strzałki) w obrębie jednej strefy (Area), tak aby każdy z ruterów posiadał identyczną zawartość bazy LSDB. Urządzenie graniczne ABR (Area Border Router) stanowiące barierę pomiędzy strefami (Area)m rozgłaszają sieci pomiędzy strefami za pomocą struktur LSA typu trzeciego (Czerwone strzałki). Zgodnie z następującymi zasadami:
  • Każda struktura LSA typu trzeciego, przenosi informację o jednej z rozgłaszanych sieci.
  • Ruter ABR tworzy jedną strukturę LSA typu trzeciego względem każdej z rozgłaszanych sieci, dla każdej strefy z osobna (Poza strefą, z której pochodzi rozgłaszana sieć).
 • Ponad to, na ruterze ABR panują następujące zasady dotyczące tworzenia struktur LSA typu trzeciego:
  • Na podstawie otrzymanej struktury LSA typu pierwszego, ruter ABR tworzy strukturę LSA typu trzeciego (Rozgłaszając ją do stref Backbone czy Non-Backbone Area).
  • Struktura LSA typu trzeciego otrzymana ze strefy Backbone Area, jest przeznaczona jedynie dla stref Non-Backbone Area.
  • Struktura LSA typu trzeciego otrzymana ze strefy Non-Backbone Area, nie będzie dalej rozgłaszana.

Zawartość struktury LSA typu trzeciego

 • Struktura LSA typu trzeciego zawiera:
  • Wartość RID rutera ABR, rozgłaszającego daną strukturę LSA.
  • Adres sieci wraz z maską.
  • Wartość LSID (Adres sieci bez maski).
  • Wartość kosztu (Metryki).
  • Numer sekwencyjny.
  • Sumę kontrolną (Checksum).

Wyświetlanie struktur LSA typu trzeciego

 • Informacje na temat struktury LSA typu trzeciego można wyświetlić za pomocą komendy [show ip ospf database / show ip ospf database summary [LSID]], znajdują się one pod punktem (summary Net Link State (Area ID-area)).
  • [show ip ospf database] – Wyświetla podsumowanie wszystkich otrzymanych struktur LSA.
  • [show ip ospf database summary LSID] – Wyświetla szczegółowe informacje na temat struktury LSA typu trzeciego.
32-bitową wartość identyfikatora (LSID) w przypadku struktury LSA typy trzeciego (LSA Type 3) stanowi adres rozgłaszanej sieci (bez maski).

Struktura LSA typu trzeciego a ruter ABR

Podsumowanie struktur LSA

 • Protokół OSPF wykorzystuje struktury LSA typu pierwszego, drugiego oraz trzeciego w celu kalkulacji najlepszej drogi dotarcia do sieci docelowej. Poniższa tabela prezentuje różnice pomiędzy trzema podstawowymi strukturami LSA:
LSA Type (Number) LSA Type (Name) This Type Represents Show ip ospf database … LSID is Equal to Created by
1 Router A one router in one area router RID of router Each router creates its own peer area
2 Network A subnet in with a DR exists network DR’s IP address in the subnet The DR in that subnet
3 Summary A subnet in another Area summary Subnet address An ABR
Podsumowanie struktur LSA 1-3

Podsumowanie struktur LSA

LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol
LSA 1 O LSA 2 O LSA 3 O IA
LSA 4 O IA LSA 5 O E1 / O E2 LSA 7 O N1 / O N2
Struktury LSA a symbole przypisane do tras w Tablicy Routingu

Ograniczanie ilości otrzymywanych struktur LSA

 • Domyślnie system Cisco IOS nie ogranicza ilości otrzymywanych a następnie przetwarzanych struktur LSA. Istnieje jednak opcjonalna możliwość zabezpieczenia systemu przed nadmiernym napływem struktur LSA, za pomocą komendy [max-lsa 1-4294967294] użytej w trybie konfiguracji protokołu OSPF.
 • W przypadku przekroczenia liczby otrzymanych struktur LSA (Nie licząc struktur stworzonych przez lokalne urządzenie), system IOS wyśle komunikat systemowy „Log Messages”. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie a nowe struktury nadal będą docierały, ruter ponowi wiadomość „Log Messages”. W przypadku braku reakcji ruter rozwiąże wszystkie relacje sąsiedztwa oraz porzuci wszystkie zapisane struktury LSA. Rozpoczynając nawiązywanie nowych relacji od nowa.

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz