(T) Teoria protokołu RIP*

Wstęp do protokołu RIP

Właściwości protokołu RIP

 • Domyślna wartość administracyjna AD 120.
 • Domyślne ustawienia komunikacji:
  • Wykorzystywany port: UDP 520, RIPng UDP 521.
  • Wykorzystywany adres IP: RIPv1 IPv4 255.255.255.255, RIPv2 IPv4 224.0.0.9.

Cechy protokołów Distance Vector

 • Protokoły Distance Vector, opierają swoje działanie na dwóch czynnikach.
  • Dystansie (Distance) określającym odległość od urządzenia lokalnego do sieci docelowej, w ilości przeskoków (To znaczy ilości ruterów przez które musi przejść pakiet, aby dotarł do celu).
  • Wektorze (Vector) wskazującym kierunek (Interfejs wyjściowy) poprzez który osiągalna jest sieć docelowa.

Funkcje protokołu RIP

 • Counting to Infinity – Protokół RIP po otrzymaniu informacji o adresie następnego przeskoku dla sieci docelowej, zwiększa wartość metryki trasy do niej prowadzącej. Jeżeli metryka osiągnie wartość 16, ruter usunie daną trasę z tablicy routingu.
 • Split Horizon – Funkcja podzielonego horyzontu (Split Horizon), blokuje wysyłanie aktualizacji dotyczących tras routingu, na interfejsie z którego trasy te zostały otrzymane. Tym samym niwelowane jest ryzyko powstawania pętli sieciowych.
 • Split Horizon with Poison Reverse
 • Route Poisoning – Trasa „Infinity” z metryką równą 16, w przypadku protokołów Distance Vector oznacza sieć niedostępną. Przykładowo, w sytuacji przejścia jednego z interfejsów sieciowych w stan „Down”, ruter usunie daną sieć z tablicy routingu rozgłaszając ją z metryką „Infinity”.

Protokół RIPv1 vs RIPv2

Podstawowe zasady protokołu RIP

 • Protokół RIP nie nawiązuje relacji sąsiedztwa jak i nie wysyła wiadomości powitalnych Hello, w zamian za to wykorzystuje mechanizm systematycznych aktualizacji zawierających całą zawartość Tablicy Routingu.
 • W przypadku zajścia zmian w topologii sieciowej RIP wysyła dodatkową aktualizację Triggered Updatew której, zawarte są jedynie informację o zmianach zaszłych w topologii sieci.
 • Pojęcia związane z protokołem RIP:
  • Update interval / timer – Określa odstępy czasowe w wysyłaniu wiadomości aktualizacyjnych (30 sekund).
  • Invalid After Timer – Określa czas, po którym trasa routingu zostanie uznana za nieosiągalną, rozpoczynając tym samym odliczanie czasu „Holddown”. Każdorazowe otrzymanie aktualizacji zawierającej informacje o danej trasie, zeruje wartość czasu „After Timer”. (Domyślny wartość czasu wynosi 180 sekund).
  • Holddown Timer – Po upływie czasu „After Timer” względem jednej z tras routingu, ruter rozpoczyna proces rozgłaszania danej trasy z metryką „Infinity”, jednocześnie nie ignorując nowe aktualizacje dotyczące danej trasy (Domyślny czas wynosi 180 sekund).
  • Flushed After Timer – Określa czas, po upływie którego trasa routingu zostanie usunięta z tablicy routingu. Każdorazowe otrzymanie aktualizacji zawierającej informacje o danej trasie zeruje wartość czasu Flushed After Timer. (Domyślny czas wynosi 240 sekund).
Aktualizacje RIP są wysyłane poprzez port 520 (UDP) na adresu Multicast 224.0.0.9 dla protokołu RIPv2 jak i adres rozgłoszeniowy 255.255.255.255 dla RIPv1.

RIPv1 a RIPv2 podobieństwa i różnice

Funkcjonalność RIPv1 RIPv2
Metric Hop count Hop count
Update Destination 255.255.255.255 224.0.0.9
Counting to Infinity Yes Yes
Split Horizon Yes Yes
Poisoning Yes Yes
Full update Yes Yes
Triggered Update   Yes
VLSM No Yes
CIDR No Yes
Summarization No Yes
Authentication No Yes
Algorithm Bellman-Ford Bellman-Ford
Transport Protocol   UDP port 520
Update Interval 30 Seconds 30 Seconds

RIPv1 a RIPv2 podobieństwa i różnice

Budowa wiadomości RIPv2

Budowa wiadomości protokołu RIPv2 („Request” oraz „Response”)
 • Budowa wiadomości protokołu RIPv2:
  • Command
  • Version
  • Adress Family ID
  • Route tag
  • IP Address
  • Subnet Mask
  • Next Hop
  • Metric
 • Protokół RIP wykorzystuje dwa rodzaje wiadomości „Request” oraz „Response”. Wiadomość „Request” jest wysyłana do sąsiedniego rutera w celu natychmiastowego uzyskania pełnej bądź częściowej aktualizacji „Triggered Update”, przed upływem czasu „update Timer”. Natomiast Wiadomość „Response” stanowi odpowiedź zawierającą informację o sieciach których dotyczyło zapytanie „Request”.
 • W celu uzyskania pełnej aktualizacji Tablicy Routingu, ruter wysyła wiadomość „Request” z jednym wpisem zawierającym wartość „Address Family ID” ustawioną na 0 oraz metryką ustawioną na 16. Przykładową sytuacją wymagającą pełnej aktualizacji jest pierwsza wymiana wiadomości pomiędzy ruterami bądź zastosowanie komendy [clear ip route] na jednym z urządzeń.

Funkcja Load Balance

 • Umożliwia równomierne obciążenie dwóch tras prowadzących do tej samej sieci docelowej (Jeśli posiadają one taką samą wartość metryki).
 • Ilość tras wykorzystywanych do równomiernego obciążenia może być modyfikowana komendą [maximumpaths liczba] (Domyślana wartość wynosi 4).

Protokół RIPng

Porównanie protokołu RIPng z protokołem RIPv2

Feature RIPv2 RIPng
UDP port UDP 520 UDP 521
Support automatic summarization Yes No
Multicast Update Destination 224.0.0.9 FF02::9

Różnice występujące pomiędzy protokołem RIPv2 a RIPng

Pozostałe tematy związane z protokołem RIP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz