(SQL) Insert*

SQL Insert

Select to table

Dodanie wpisu do tabeli

 • INSERT INTO nazwa-tablicy (nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2) VALUES (wartość-1, wartość-2) – Dodaje wskazane wartości do określonych kolumn w ekytowanej tabeli.
 • INSERT INTO nazwa-tablicy (nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2) VALUES (wartość-1, wartość-2) RETURNING [nazwa-kolumny/ *] – Dodaje wskazane wartości do określonych kolumn w ekytowanej tabeli. Opcjonalna wartość „RETURNING” określa kolumnę której wartość będzie zwracana w przypadku powodzenia operacji Insert.
 • INSERT INTO nazwa-tablicy (nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2) VALUES (wartość-1, wartość-2) RETURNING [nazwa-kolumny/ *] AS nazwa – Dodaje wskazane wartości do określonych kolumn w ekytowanej tabeli. Opcjonalna wartość „RETURNING” określa kolumnę której wartość będzie zwracana w przypadku powodzenia operacji Insert. Pod komenda „AS” określa pod jaka nazwa będzie figurować zwracana wartość określonej kolumny.
 • INSERT INTO nazwa-tablicy (nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2) VALUES (wartość-1, wartość-2), (wartość-1, wartość-2), – Dodaje wiele wierszy do wskazanej tabeli.
 • INSERT INTO nazwa-tablicy (nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2) VALUES (wartość-1, wartość-2), (wartość-1, wartość-2), RETURNING [nazwa-kolumny / *] – Dodaje wiele wierszy do wskazanej tabeli, zwracając wartości określonej kolumny w przypadku powodzenia operacji Insert.

Dopisywanie wartości

 • INSERT INTO nazwa-tablicy (nazwa-kolumny) VALUES (wartość) ON CONFLICT (nazwa-kolumny) DO NOTHING – W przypadku wystąpienia problemów z dodaniem nowego wpisu na poziomie określonej kolumny, SQL nie wykona akcji.
 • INSERT INTO nazwa-tablicy (nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny2) VALUES (wartość-1, wartość-2) ON CONFLICT (nazwa-kolumny-1) DO UPDATE SET nazwa-kolumn-2 EXCLUDED.nazwa-kolumn-2 || ’;’ || customers.nazwa-kolumn-2 = W przypadku wystąpienia problemów z dodaniem nowego wpisu na poziomie określonej kolumny (Nr 1), SQL pobierze nową wartość kolumny (Nr2) dopisując do niej poprzednia wartość kolumny (Nr2), poprzedzonej określonym znakiem „;”.

CREATE TABLE customers (
	customer_id serial PRIMARY KEY,
	name VARCHAR UNIQUE,
	email VARCHAR NOT NULL,
	active bool NOT NULL DEFAULT TRUE
)

INSERT INTO 
  customers (name, email)
VALUES 
  ('GPW', 'contact@gpw.com'),
  ('IRGIT', 'contact@irgit.com'),
  ('TGE', 'contact@tge.com')
  
  
INSERT INTO customers (name, email)
VALUES('GPW','hotline@gpw.com') 
ON CONFLICT (name) 
DO 
  UPDATE SET email = EXCLUDED.email || ';' || customers.email

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz