(Win) PowerShell konfiguracja serwera DHCP*

DHCP

Przygotowanie poleceń PowerShell

PS C:\Users\user> Add-WindowsFeature -Name DHCP

Instaluje moduł umożliwiający konfigurację serwera DHCP, z poziomu PowerShell-a.

PS C:\Users\user> Add-WindowsFeature RSAT-DHCP

Instaluje moduł umożliwiający konfigurację zdalnego serwera DHCP, z poziomu PowerShell-a.

PS C:\Users\user> Import-Module DHCPServer

Ładuje moduł DHCP do konsolo PowerShell.

PS C:\Users\user> (Get-Command -Module DHCPServer).count

Wyświetla liczbę dostępnych komend PowerShell, względem modułu DHCP.

Tworzenie nowej puli DHCP

Konfiguracja nowej puli DHCP

PS C:\Users\user> Add-DHCPServerv4Scope -Name nazwa-puli -StartRange pierwszy-adres-IP -EndRange ostatni-adres-IP -SubnetMask maska -State Active [–ComputerName nazwa-serwera]

Tworzy nową pulę adresów DHCP, definiując pierwszy oraz ostatni adres IP dostępny do rozgłaszania, wraz z maską podsieci.

PS C:\Users\user> Set-DHCPServerv4OptionValue -ScopeId adres-puli(Adres sieci) -DnsServer adres-IP-DNS [Force] -DnsDomain nazwa-domeny(domena.com) -Router adres-IP-bramy-domyślnej [–ComputerName nazwa-serwera]

Dodaje dodatkowe opcje do puli adresów DHCP (Adres serwera DNS, nazwę domenową oraz adres IP rozgłaszanej bramy domyślnej).

PS C:\Users\user> Add-DhcpServerv4OptionDefinition -Name nazwa-opcji -OptionId numer-opcji -Type wartość-opcji [-ComputerName nazwa-serwera]

Dodaje dodatkowe opcje do puli adresów DHCP (Np. adres WLC).

PS C:\Users\user> Add-Dhcpserverv4ExclusionRange -ScopeId adres-puli(Adres sieci) -StartRange pierwszy-adres-IP -EndRange ostatni-adres-IP [–ComputerName nazwa-serwera]

Dodaje nową pulę adresów IP, wykluczonych z procesu rozgłaszania.

Weryfikacja stworzonej puli DHCP

PS C:\Users\user> Get-DHCPServerv4OptionValue -ComputerName nazwa-serwera -ScopeId adres-puli(Adres sieci) | Format-List

Wyświetla podstawowe informacje o konfiguracji wskazanej puli DHCP.

PS C:\Users\user> Get-DHCPServerv4Lease -ScopeId adres-puli(Adres sieci) [-ComputerName nazwa-serwera]

Wyświetla wszystkie wydzierżawione przez wskazaną pulę DHCP, adresy IP.

Konfiguracja rezerwacji adresu IPv4 na podstawie adresu MAC (Komendy PowerShell)

PS C:\Users\user> Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId adres-puli(Adres sieci) -IPAddress adres-IP -ClientId adres-MAC -Description ’Opis rezerwacji[-Description ’Opis] [-ComputerName nazwa-serwera]

Rezerwuje wskazany adres IPv4, przypisując go do wskazanego adresu MAC.

Konfiguracja rezerwacji adresu IPv4 na podstawie adresu MAC (Z pliku)

  1. Należy utworzyć plik tekstowy zawierający informacje o klientach.
  2. Po wprowadzeniu danych, należy zapisać plik z rozszerzeniem csv.
ScopeId,IPAddress,Name,ClientId,Description
10.44.1.0,10.44.1.88,Client1,b3-ac-5c-fd-9e-6f,Reservation PC-seul-s1
10.44.1.0,10.44.1.89,Client2,b3-ac-5c-fd-9e-3f,Reservation PC-seul-s2

PS C:\Users\user> Import-Csv –Path c:\ścieżka\do\pliku.csv | Add-DhcpServerv4Reservation [-ComputerName nazwa-serwera]

Pobiera z wskazanego pliku CSV informację o klientach, na podstawie których wprowadza nowe rezerwację adresów DHCP.

Aktywacja, dezaktywacja oraz usuwanie puli DHCP

PS C:\Users\user> Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId adres-puli(Adres sieci) -State InActive [-ComputerName nazwa-serwera]

Aktywuje wskazaną w komendzie pule adresów DHCP.

PS C:\Users\user> Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId adres-puli(Adres sieci) -State Active [-ComputerName nazwa-serwera]

Dezaktywuje wskazaną w komendzie pule adresów DHCP.

PS C:\Users\user> Remove-DHCPServerv4Scope -ScopeId adres-puli(Adres sieci) -Force [-ComputerName nazwa-serwera]

Usuwa wskazaną w komendzie pule adresów DHCP.

Export / Import konfiguracji serwera DHCP

PS C:\Users\user> Export-DHCPServer -File C:\ścieżka\do\pliku.xml [-ComputerName nazwa-serwera]

Eksportuje konfigurację serwera DHCP, do wskazanego w komendzie pliku XML.

PS C:\Users\user> Import-DHCPServer -File C:\ścieżka\do\pliku.xml -BackupPath C:\dhcpbackup\ [-ComputerName nazwa-serwera]

Importuje konfigurację serwera DHCP, ze wskazanego w komendzie pliku XML.

Weryfikacja konfiguracji serwera DHCP

PS C:\Users\user> Get-DhcpServerInDC

Wyświetla listę wszystkich autoryzowanych serwerów DHCP (Z Active Directory).

PS C:\Users\user> Get-DhcpServerv4Scope –ComputerName nazwa-serwera [| FL *]

Wyświetla wszystkie dostępne pule adresów DHCP, skonfigurowanych na wskazanym serwerze Windows Server. Opcjonalna pod komenda „FL” wyświetla bardziej szczegółowe informacje, dotyczące dostępnych puli DHCP.

PS C:\Users\user> Get-DhcpServerv4Scope –ComputerName nazwa-serwera -ScopeID adres-puli [| FL *]

Wyświetla wskazaną w komendzie pulę adresów DHCP. Opcjonalna pod komenda „FL” wyświetla bardziej szczegółowe informacje, dotyczące wskazanej puli DHCP.

PS C:\Users\user> Get-DHCPServerv4OptionValue -ComputerName nazwa-serwera -ScopeId adres-puli(Adres sieci) | Format-List

Wyświetla podstawowe informacje o konfiguracji wskazanej puli DHCP.

PS C:\Users\user> Get-DHCPServerv4Lease -ScopeId adres-puli(Adres sieci) -ComputerName nazwa-serwera

Wyświetla wszystkie wydzierżawione przez wskazaną pulę DHCP, adresy IP.

PS C:\Users\user> Get-DhcpServerv4Statistics -ComputerName nazwa-serwera

Wyświetla ogólne statystyki serwera DHCP.

Pozostałe tematy związane z systemem Windows

System Windows 10

System Windows serwer 2019

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz