(T) Metody projektowania bezpiecznej sieci

Metody projektowania bezpiecznej sieci

Projektowanie bezpiecznej sieci

 • Projektowanie bezpiecznej sieci jest zadaniem bardzo trudnym, ponieważ różnorodność współczesnych zagrożeń zwiększa się z każdym dniem. Wymuszając na informatykach posiadanie większej wiedzy związanej z metodami ochrony informacji oraz infrastruktury sieciowej. W czym pomagają im pozarządowe organizacje, pracujące nad badaniem i rozwojem nowych zabezpieczeń. Dzięki wydawanym normą kształtują one standardy znacząco zwiększające poziom bezpieczeństwa firm, które się do nich stosują. Jedną z najważniejszych organizacji jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (z ang. International Organization for Standardization) powstała w 1946 roku w Londynie. Publikuje ona normy zawierające między innymi standardy projektowania oraz wdrażania bezpiecznych sieci.
 • Pojęcie bezpieczeństwa w odniesieniu do informatyki istniało już od wielu dziesięcioleci jednak dopiero rozpowszechnienie Internetu uczyniło tą kwestie tak ważną jak jest obecnie. W przypadku starych niepołączonych ze sobą systemów, istniało bardzo małe prawdopodobieństwo zainfekowania wirusem komputerowym, ponieważ dane były przenoszone dyskietkami a każda interakcja ze światem zewnętrznym wymagała fizycznego kontaktu. Jednak współczesne sieci LAN i WAN pozwalają hackerom na łatwe odnajdywanie i zarażanie nowych ofiar, w czym często pomagają sami użytkownicy, zaniedbujący poziom bezpieczeństwa swoich urządzeń, w szczególności, jeśli należą one do firmy, w której pracują. Dlatego administrator projektujący sieć musi skrupulatnie przeanalizować każdy element swojego projektu, nieustanie szukając nowych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach. Etap projektowania testowania i sprawdzania stanu sieci jest cykliczny i powinien być powtarzany przez cały okres istnienia sieci. Ponieważ brak skrupulatnego sprawdzania może doprowadzić do włamania się osób niepowołanych, a tym samym uszkodzenia sieci lub wycieku cennych danych. Dla ułatwienia pracy proces projektowania można podzielić na segmenty, z których każdy zajmuje się innym aspektem ułatwiając przygotowanie finalnej konfiguracji oraz udostępniającym administratorom odpowiednie środki do późniejszego dbania o jej stan. Mierzenie poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzenie analizy ryzyka czy przygotowanie polityki bezpieczeństwa jest częścią procesu zwanego zarządzaniem ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem

 • Proces zarządzania ryzykiem składa się z etapów zajmujących się wykrywaniem, monitorowaniem i analizowaniem zagrożeń oraz szukaniem metod im przeciwdziałających. Jest to proces powtarzalny, dlatego po pierwszym wdrożeniu należy sukcesywnie sprawdzać jego efektywność, systematycznie uaktualniając informacje o obecnym stanie infrastruktury firmowej. Przede wszystkim należy pamiętać o prostej zasadzie mówiącej, że dla informatyka stanie w miejscu jest równoznaczne z cofaniem się, dlatego tak ważne jest okresowe badanie wszystkich elementów zabezpieczeń sieciowych oraz systematyczne doszkalanie pracowników pod kontem nowych rozwiązań technicznych dotyczących bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie składa się z etapów, z których najważniejszymi są: analiza ryzyka, dobór metody ochrony czy przygotowanie polityki bezpieczeństwa, jako końcowego dokumentu zawierającego wszystkie procedury firmy, związane z ochroną sieci przed atakami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi oraz metodami im przeciwdziałającymi. Analiza zagrożeń jest etapem tworzenia spisu wszystkich urządzeń i usług sieciowych wraz z przypisanymi do nich zagrożeniami, jakie mogą wpłynąć na ich prawidłową prace. Odpowiada na pytania co, gdzie, po co oraz dlaczego ma chronić. Dzięki uzyskanym informacją jesteśmy w stanie zdecydować jakie kroki należy podjąć w celu eliminacji występujących zagrożeń. Następnie w procesie dobierania metody ochrony, zostaje wyłoniony jak najbardziej efektywny a jednocześnie oszczędny sposób przeciwdziałania zagrożeniom. Przykładowo jednym z rozwiązań może być zakup oprogramowania antywirusowego, jeśli zagrożeniem jest połączenie z Internetem. W innym przypadku ochroną przed uszkodzeniem fizycznym, może być zastosowanie nadmiarowych połączeń lub dodatkowych urządzeń, dzięki czemu uszkodzenie jednego z nich nie spowoduje przerwy w łączności z siecią. Ostatnim elementem procesu jest końcowe spisanie polityki bezpieczeństwa jako zbioru zasad, reguł oraz wytycznych obowiązujących w firmie, zarówno podczas planowania i wdrażania infrastruktury sieciowej jak i dalszego jej funkcjonowania. Po zakończeniu pracy oczywiści nie można zapomnieć o systematycznej obserwacji zmieniającego się środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego. Bowiem administrator nigdy nie może uznać swojej sieci za stuprocentowo bezpieczną, zapominając tym samym o systematycznym sprawdzaniu poziomu jej zabezpieczeń.
Zarządzanie ryzykiem

Analiza ryzyka

 • Analiza ryzyka jest etapem uświadamiania sobie, jakiego rodzaju zagrożenia i w jakim stopniu, mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sieci. Do pełnego zrozumienia tej koncepcji, należy zapoznać się z znaczeniem podstawowych pojęć funkcjonujących w normie ISO/IEC 27001:2005. Pierwsze pojęcie aktywów dotyczy wszystkich elementów znajdujących się firmie, posiadających wartość materialną lub strategiczną. Drugie zasobów jako miejsca przeznaczonego do przechowywania aktywów, przykładowo różne systemy informatyczne zainstalowane na serwerze będą aktywami natomiast sam serwer będzie zasobem. Ostatnie pojęcie dotyczy bezpieczeństwa informacji, składającego się z trzech cech: poufności, dzięki czemu informacja znana jest jedynie nadawcy i odbiorcy, integralności sprawdzającej czy wiadomość nie była modyfikowana przez osobę do tego nieuprawnioną oraz dostępności dbającej o kontrolowany dostęp do informacji. Proces analizowania ryzyka składa się z pięciu etapów, z których każdy jest konieczny do osiągnięcia skutecznej ochrony.
 • Pierwszy etap identyfikacji, polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji wszystkich zasobów sieciowych firmy oraz ocenie ich znaczenia. Ponieważ bez znajomości urządzeń, jakie posiadamy nie jesteśmy w stanie o nie zadbać. Podczas określania wartości poszczególnych zasobów, należy uwzględnić ich wartość strategiczną, jak i rozważyć wpływ, jaki będzie miała ich utrata na funkcjonowanie całej firmy. Im większy wpływ tym większa wartość zasobu, oceniana przeważnie przez pryzmat wartości materialnej (finansowej). Oczywiście istnieją zasoby takie jak wizerunek czy opinia o firmie, których nie da się prosto przeliczyć na pieniądze, dlatego wartość poszczególnych zasobów można oceniać porównując je między sobą zgodnie z następującymi wartościami:
  • Bardzo duża – Utrata lub uszkodzenie zasobu uniemożliwia funkcjonowanie firmy.
  • Znacząca – Utrata lub uszkodzenie zasobu ma wpływ na funkcjonowanie firmy.
  • Średnia – Utrata lub uszkodzenie zasobu powoduje utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu firmy.
  • Pomijalna – Utrata lub uszkodzenie zasobu nie ma wpływ na funkcjonowanie firmy.
Analiza ryzyka
 • Opisując poszczególne zasoby, należy określić, czy należą one do lokalnej infrastruktury, nad którą sprawujemy kontrole, mając dostęp do pełnej konfiguracji, czy jest to element sieci utrzymywany dzięki współpracy z innymi firmami, na zasadzie outsourcingu jak zewnętrze centra danych lub jako ogólnodostępne serwery poczty czy DNS. Inną ważną informacją mogą być dane o już istniejących zabezpieczeniach, jeśli przeprowadzamy proces analizy w funkcjonującej firmie albo wykonujemy go ponownie po przeprowadzeniu dużych zmian w infrastrukturze.
 • Etap drugi identyfikuje jakiego rodzaju niebezpieczeństwa mogą zagrozić poszczególnym zasobom naszej firmy, dzięki czemu w następnym punkcie będziemy mogli określić poziom zagrożenia dla danego zasobu. Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń naturalnych (powodzi, trzęsienia ziemi), czynnika ludzkiego w postaci pracowników firmy lub osób zewnętrznych czy uszkodzeń fizycznych wynikających z długotrwałej eksploracji sprzętu sieciowego. Należy również określić przyczyny powstawania powyższych sytuacji (np. zagrożenia spowodowane przez ludzi mogą wynikać z ataku hackerskiego) jak i szkód, jakie mogą wyrządzić (np. sparaliżowanie usług serwera). Inną ważną informacją jaka powinna się znaleźć w tabeli identyfikującej zagrożenia, jest wpływ na utratę poufności, integralności czy dostępności danych. Przykładowo zgubienie przez administratora pamięci USB może wpłynąć na poufność przechowywanych na niej informacji. Istnieję również przypadki, w których zwiększony poziom dostępności jest osiągany kosztem poufności, na przykład ilość zasobów, na których przechowujemy aktywa firmowe, ma znaczący wpływ na poziom ich bezpieczeństwa. Czym większa liczba oddalonych od siebie lokalizacji przetwarzających dane tym większe zagrożenie utraty poufności, wiążącej się z ryzykiem ujawnienia wrażliwych informacji. Z drugiej strony zwiększenie ilości miejsc przechowujących dane, wpływa na podwyższony poziom ich dostępności. W takiej sytuacji należy podjąć decyzje o tym co jest ważniejsze z punktu widzenia firmy, a tym samym czy warto podjąć ryzyko wynikające z możliwych do wystąpienia zagrożeń. Niezależnie od wielkości sieci, którą opisujemy zawsze można skorzystać z dodatkowej pomocy w postaci przykładowych list zawierających najczęściej występujące zagrożenia przyporządkowane do konkretnych zasobów, dzięki czemu nasza analiza wzbogaci się o opcje które sami mogliśmy pominąć bądź niemieliśmy o nich wiedzy. Przede wszystkim należy pamiętać, aby wszystkie przypisane do zasobów zagrożenia były jak najbardziej realnymi scenariuszami, dzięki czemu uzyskamy aktualne i miarodajne wyniki.
 • Po identyfikacji zasobów (etap pierwszy) i przyporządkowaniu do nich możliwych zagrożeń (etap drugi) należy określić jak realne są to niebezpieczeństwa oraz jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Przykładowo awaria zasilania jest bardziej prawdopodobna niż sunnami czy trzęsienie ziemi w środkowej Polsce. Dodatkową praktyką stosowaną przez wiele firm jest przeprowadzanie testów prewencyjnych, podczas których następuje symulacja ataku na infrastrukturę IT. Dzięki czemu staje się możliwe wykrycie luk w zabezpieczeniach sieci. Tak samo jak w przypadku identyfikacji zasobów, tak i szacowaniu ryzyka możemy określić prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia przy pomocy określonych wartości wykorzystywanych w metodzie jakościowej lub zastosować wyliczenia oparte na konkretnych liczbach (związanych z wartością finansową zasobu) przy zastosowaniu metody ilościowej.
 • Poziom szacowania zagrożenia metoda jakościową:
  • Wysoki – Występuje często (np. raz w miesiącu), regularnie.
  • Średni – Występuje rzadko (np. raz w roku), nieregularnie.
  • Niski – Nie wystąpiło w przeciągu roku.
 • Po określeniu, co chcemy chronić, dlaczego chcemy to robić i przed czym to robimy, należy ustalić, jakie są słabe punkty zasobów, przez co stają się podatne na ataki czy inne zagrożenia. Przykładowo w sytuacji, gdy firma łączy się pomiędzy swoimi oddziałami za pomocą sieci publicznej, możemy stwierdzić, że przesyłane przez nią wrażliwe informacje (aktywa) mogą zostać odczytane (zagrożone) przez osobę niepowołaną, dlatego należy dodatkowo zabezpieczyć urządzenia (zasoby) uczestniczące w komunikacji. Pamiętając, że na tym etapie określamy jedynie właściwości zasobów, które mogą zostać wykorzystane podczas ataku a nie metody im zapobiegające.
 • Ostatni etap polega na oszacowaniu istniejącego ryzyka dla poszczególnych aktywów, zasobów względem ich wartości strategicznej, na podstawie przeprowadzonej analizy, przed zastosowaniem środków zabezpieczających. W tym celu tworzymy tabelę opartą o dane zabrane w poprzednich punktach, uzyskując tym samym liczbową wartość istniejącego ryzyka, wystąpienia zagrożenia dla rozpatrywanych aktywów lub zasobów. Dodatkową praktyką ułatwiającą późniejsze wprowadzanych zmian w poziomie zabezpieczeń firmy, jest określenie ryzyka akceptowalnego. Stanowi ono poziom określający w jakich przypadkach należy niezwłocznie zająć się istniejącym zagrożeniem a w jakim interwencja nie jest pilna i może być odroczona w czasie. Przykładowo w poniższej tabeli granicą ryzyka akceptowalnego może być poziom pomiędzy numerem drugim a trzecim.
Szacowanie ryzyka

Dobór metod ochrony

 • Po przeprowadzeniu procesu analizy ryzyka, należy wdrożyć metody minimalizujące możliwość wystąpienia określonych zagrożeń. Szczególnie w sytuacji, gdy przekraczają one ustaloną wartość ryzyka akceptowalnego. Istnieją cztery wzajemnie wykluczające się podejścia, do sposobu podejmowania decyzji o ich redukcji. Każde należy rozpatrzyć indywidualne wzglądem poszczególnych aktywów lub zasobów:
  • Redukcja ryzyka – Polega na wdrożeniu środków, mających zredukować ryzyko wystąpienia zagrożenia. Przykładowo po ustaleniu, że serwer może być zagrożony atakiem hackerskim i jest to bardzo prawdopodobne, a jednocześnie posiadanie przez firmę serwera konieczne, należy wprowadzić metody zabezpieczające, niezależnie od ich kosztów. Może być to zakup np. zapory ogniowej zapewniającej ochronę przed atakami czy urządzenia IPS przeznaczonego do analizowania ruchu sieciowego.
  • Akceptacja ryzyka – W przypadku, gdy, cena redukcji zagrożenia jest zbyt wysoka a niebezpieczeństwo wystąpienia niskie, można zaakceptować możliwość jego zajścia bez podejmowania kroków mających wyeliminować możliwość jego wystąpienia.
  • Przekazywania ryzyka – Może przybrać formę ubezpieczenia czy „outsourcing-u”[1], przerzucając ryzyko wystąpienia zagrożenia na inną firmę, przeważnie dysponującą kadrą bardziej wykwalifikowanych i doświadczonych informatyków.
  • Uniknięcie ryzyka – W przypadku istnienia zbyt dużego zagrożenia, względem niskich korzyści wynikających z użytkowania danego aktywu, firma może podjąć decyzje o zaprzestaniu dalszego używania danego elementu infrastruktury, w celu całkowitego wykluczenia możliwość wystąpienia zagrożenia.

Polityka bezpieczeństwa

 • Po wybraniu metod przeciwdziałających zagrożeniom, poprzedzonych analizą ryzyka, następuje etap spisania polityki bezpieczeństwa. Zbioru zasad, reguł i wytycznych, którymi administrator kieruje się przy tworzeniu i rozbudowie sieci. Jego treść będzie pomocna zarówno przy konfiguracji i wdrażaniu całej infrastruktury, jak i przez cały czas funkcjonowania firmy. Dlatego musi zawierać informacje o zasadach przetwarzania i dostępu do danych, codziennych zachowań pracowników pod względem bezpieczeństwa oraz procesu przyznawania dostępu do zasobów i ochrony przed wyciekiem informacji. Istnieje powiedzenie „Człowiek najsłabszym elementem bezpieczeństwa IT”, dlatego należy pamiętać, że zbyt rozbudowane środki ostrożności, szczególnie opisane technicznym językiem, mogą spowolnić pracę lub wręcz zniechęcić pracowników do ich stosowania. Konieczne jest więc, ich uświadamianie poprzez kursy instruktażowe mające na celu wyjaśnienie zasad oraz przyczyn istnienia takiej polityki, dobrym rozwiązaniem są testy bezpieczeństwa sprawdzające reakcje pracowników na nietypowe prośby działu administracji np. z zapytaniem o podanie hasła i loginu w celach weryfikacji danych, czego oczywiście nigdy nie powinni robić.

Pozostałe tematy związane z bezpieczeństwem


[1] Outsourcing – Stanowi część struktury organizacyjnej wydzielonej z firmy i przekazanej do wykonania oraz nadzorowania innym podmiotom.

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz