(S) Class Inheritance

Class Inheritance

 • Klasa dziedzicząca (Inheritance) – Dziedziczy od innej klasy te same metody oraz właściwości.
  • Parent class – Klasa rodzicielska od której dziedziczone są metody oraz właściwości.
  • Child class – Klasa dziedzicząca metody oraz właściwości innej klasy.
Przykładowe wykorzystanie klasy dziedziczącej Class Inheritance:

# Definicja nowej klasy:
class ParentClass:

  def __init__(self, name, age):
    self._name = name
    self._age = age

  @property
  def name(self):
    print(self._name)

  @property
  def age(self):
    print(self._age)

# Definicja klasy dziedziczącej z klasy ParentClass:
class ChildClass(ParentClass):

  # Metoda specjalna Init, wykonywana na samym początku, po inicjacji nowej instancji.
  def __init__(self, name, age, job):
    # Przekazanie klasie nadrzędnej parametrów dziedziczonych:
    super().__init__(name, age)
    self._job = job

  @property
  def job(self):
    print(self._job)


if __name__ == '__main__':

  # Aktywacja nowej instancji clasy NewClass:
  user = ChildClass("Robert", 26, "IT")
  user.name # Wyświetli: Robert
  user.age # Wyświetli: 26
  user.job # Wyświetli: IT
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 11 maja 2020

  […] Link do przykładowego użycia Class Inheritance […]

Dodaj komentarz