(K) JunOs Commit*

JunOs Commit

JunOs Commit

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> rollback [wersja(liczba)]

Cofa konfigurację do wskazanej wersji.

[edit] rkkr@vMX> show | compare

Wyświetla różnicę pomiędzy konfiguracją aktywną (Active Configuration), a zmianami dokonanymi w konfiguracji tymczasowej (Candidate Configuration).

[edit] rkkr@vMX> run show configuration | compare rollback [wersja(liczba)]

Wyświetla różnicę pomiędzy konfiguracją aktywną (Active Configuration), a jedną z wybranych kopi zapasowych.

rkkr@vMX> show configuration | compare rollback [wersja(liczba)]

Wyświetla różnicę pomiędzy konfiguracją aktywną (Active Configuration), a jedną z wybranych kopi zapasowych.

[edit] rkkr@vMX> commit [check / comment „komentarz / confirmed [1-65535(10)(minuty)] / at data(godzina:minuty:sekundy)]

Weryfikuje poprawność wprowadzonej konfiguracji (Candidate Configuration), a następnie przenosi ją do aktywnej konfiguracji (Active Configuration). Pozostałe pod-komendy oznaczają:
* check – Weryfikuje poprawność wprowadzonej konfiguracji (Candidate Configuration).
*
comment – Dodaje komentarz przed wprowadzeniem zmian do aktywnej konfiguracji (Active Configuration).
* at – Wprowadza zmiany dokonane w obecnej konfiguracji (Candidate Configuration), do konfiguracji aktywnej (Active Configuration). W określonym przez komendę czasie. Aby zapobiec wdrożeniu nowej konfiguracji, należy wykorzystać komendę [clear system commit] w trybie operacji (Operational Mode).
*
confirmed – Automatycznie przywraca poprzednią konfigurację (Rollback), po upływie określonego w komendzie czasu. Aby zapobiec przywróceniu poprzedniej konfiguracji, należy wykonać komendę [commit].

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Edycja konfiguracji

Łączenie / nadpisanie konfiguracji (Merge / override)

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> load {merge / override} nazwa-pliku [relative]

Łączy / nadpisuje konfigurację zawartą we wskazanym pliku, z obecnie modyfikowaną konfiguracją (Candidate Configuration). Podany plik może zawierać pełną jak i częściową konfigurację systemu JunOs. W przypadku konfigurowania np. pojedynczego interfejsu sieciowego, wskazany plik powinien zawierać pelą ścieżkę (interfaces – interfejs – konfiguracja). Jeżeli podany plik nie zawiera pełnej ścieżki, komenda [load merge] winna być wydana w odpowiednim trybie np. edycji interfejsów sieciowych (edit interfaces) z pod-komendą [relative].

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Usuwanie / dezaktywowanie konfiguracji

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> deactivate / activate

Dezaktywuje / Aktywuje określony protokół bądź inną konfigurację systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> delete

Usuwa określony protokół bądź inną konfigurację systemu JunOs.

Generowanie konfiguracji

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> edit interfaces interfejs

Przechodzi do trybu konfiguracji, wybranego interfejsu sieciowego.

[edit interfaces ge-0/0/0] rkkr@vMX> show

Wyświetla konfigurację obecnie edytowanego interfejsu sieciowego.

[edit interfaces ge-0/0/0] rkkr@vMX> show | display set

Wyświetla konfigurację obecnie edytowanego interfejsu sieciowego, w formie komend systemu JunOs (Wyświetlone komendy CLI, tworzone są w odniesieniu do głównego trybu konfiguracji systemu JunOs).

[edit interfaces ge-0/0/0] rkkr@vMX> show | display set relative

Wyświetla konfigurację obecnie edytowanego interfejsu sieciowego, w formie komend systemu JunOs (Wyświetlone komendy CLI, tworzone są w odniesieniu do obecnie edytowanego trybu konfiguracji systemu JunOs).

[edit interfaces ge-0/0/0] rkkr@vMX> save terminal

Zapisuje konfigurację obecnie edytowanego interfejsu sieciowego. Wraz z pełną ścieżką.

Czyszczenie konfiguracji

rkkr@vMX> request system zeroize

Usuwa obecną konfigurację urządzenia, wraz z wszystkimi plikami (Np. logi systemowe).

rkkr@vMX> Xxx

Xxx

rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Factory Default

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> load factory-default

Przywraca domyślną konfigurację urządzenia (Factory Default).

[edit] rkkr@vMX> delete system commit factory-settings

Usuwa wszystkie pliki (Np. logi systemowe).

[edit] rkkr@vMX> commit

Weryfikuje poprawność wprowadzonej konfiguracji (Candidate Configuration), a następnie przenosi ją do aktywnej konfiguracji (Active Configuration).

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Juniper podstawy JunOs

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz