Category: SQL

0

(SQL) Delete*

SQL Delete Delete DELETE FROM nazwa-tablicy WHERE nazwa-kolumny = ’wyrażenie’ – Usuwa wiersz spełniający warunek WHERE. DELETE FROM nazwa-tablicy WHERE nazwa-kolumny = ’wyrażenie’ RETURNING [nazwa-kolumny / *] – Usuwa wiersz spełniający warunek WHERE. Opcjonalna wartość „RETURNING” określa kolumnę której wartość...

0

(SQL) Insert*

SQL Insert Select to table Dodanie wpisu do tabeli INSERT INTO nazwa-tablicy (nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2) VALUES (wartość-1, wartość-2) – Dodaje wskazane wartości do określonych kolumn w ekytowanej tabeli. INSERT INTO nazwa-tablicy (nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2) VALUES (wartość-1, wartość-2) RETURNING [nazwa-kolumny/ *] – Dodaje...

0

(SQL) Update*

SQL Update Update Aktualizacja danych w jednej tabeli UPDATE nazwa-tablicy SET nazwa-kolumny-1 = ’wartość’, nazwa-kolumny-2 = ’wartość’ WHERE kolumna-n = ’wyrażenie’ – Zmienia zawartość kolumny nr 1 oraz kolumny nr 2, względem wiersza spełniającego warunek WHERE. UPDATE nazwa-tablicy SET nazwa-kolumny-1...

0

(SQL) Select

SQL Select Podstawowe zapytania Select Podstawowe zapytania Select Podstawowe komendy tworzące zapytanie SQLite: SELECT nazwa-kolumny FROM nazwa-tabeli WHERE warunek ORDER BY sortowanie SELECT * FROM nazwa-tabeli – Zwraca cała zawartość wskazanej tablicy. SELECT nazwa-kolumny-1, nazwa-kolumny-2 … FROM nazwa-tabeli – Zwraca...