Category: Biblioteki / Moduły

0

(Py) SQL (Database)

SQL (Database) Bazy danych Tworzenie / edycja bazy danych CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nazwa-bazydanych – Tworzy wskazaną bazę danych. DROP DATABASE IF EXISTS nazwa-bazydanych – Usuwa wskazaną bazę danych. Werfikacja bazy danych Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami...

0

(Py) SQL (Table)

SQL (Wstęp) Tworzenie tabeli Prosta tabela CREATE TABLE nazwa-tabeli – Tworzy nową tabelę (Jeżeli wskazana tabela istnieje, zwraca błąd). Dodatkowe opcje CREATE TABLE IF NOT EXISTS nazwa-tabeli – Tworzy nową tabele, jeśli ta nie istnieje. ID TYP-DANYCH PRIMARY KEY –...

0

(Py) Biblioteka Requests*

Biblioteka Requests Xxx Exceptions requests.exceptions.ConnectionError – Błąd połączenia. UnicodeError – Zły adres URL. Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

0

(Py) Moduł Sorted*

Moduł Sorted Sorted Sortowanie podstawowe sorted(List / Dict) – Sortuje zawartość wskazanej listy / słownika (W przypadku słownika zwraca listę posortowanych kluczy). sorted(Str.split()) – Sortuje zawartość listy stworzonej na podstawie łańcucha znaków (Wielkość liter ma znaczenie). Key sorted(Str.split(), key=str.lower) –...

0

(Py) Moduł DateTime*

Moduł DateTime DateTime Wszystkie poniższe funkcje zwracają obiekty klasy „datatime” w reprezentacji tekstowej „Str”. Dostępne typy datatime datatime.date(Int<rok>, Int<miesiąc>, Int<dzień>) – Zwraca date w formacie ####-##-##. datatime.time(Int<godzina>, Int<minuta>*, Int<sekunda>*, Int<milisekunda>*) – Zwraca godzię w formacie ##:##:##. datatime.datetime(Int<rok>, Int<miesiąc>, Int<dzień>, Int<godzina>*,...

0

(Py) Moduł IPAddress*

Moduł IPAddress Podstawy Podstawowe metody modułu IPAddress Ipaddress.ip_address(string) – Przyjmuje adres IPv4/IPv6 w postaci ciągu znaków, zwracając obiekt „IPv4Address” bądź „IPv6Address”. W przypadku podania nieprawidłowego adresu, metoda ip_address zwróci wyjątek „ValueError” . Ipaddress.ip_natwork(string) – Przyjmuje sieć IPv4/IPv6 w postaci ciągu...

0

(PY) Biblioteka PyQt 5 (Actions)*

Biblioteka PyQt 5 (Actions) Tworzenie akcji QAction(string<Nazwa akcji>, object<Obiekt wywołujący akcje>) – Tworzy nowy obiekt akcji. QAction.setIcon(QIcon) – Dodaje ikonę do akcji. QAction.setStatusTip(Status) – Dodaje opis do akcji. QAction.setCheckable(Status) – Dodaje możliwość włączenie / wyłączenia akcji. QAction.setShortcut(QKeySequence.akcja) – Przypisuje skrót...

0

(Py) Moduł TextFSM*

Moduł TextFSM TextFSM Wstęp teoretyczny Zmienne Wzorzec deklaracji zmiennej TextFSM: Value [opcja] name (regex). Value – Definiuje zmienną, stanowiącą klucz słownika zwracanego przez moduł TextFSM. Filldown – Wartość zapisana w pamięci do czasu nadpisania przez inną wartość, spełniającą warunki wyrażenie...

0

(PY) Biblioteka PyQt 5 (Dialogs)*

Biblioteka PyQt 5 (Dialogs) Wbudowane okna dialogowe QMessageBox.warning(self, „Nazwa okna dialogowego„, „Treść dialogu„) – Tworzy a następnie wywołuje wbudowane okno dialogowe. PyQt udostępnia następujące wbudowane okna dialogowe: about, critical, information, question, warning. Przykładowy kod Podstawowe okna dialogowe Dialog.setWindowTitle(String) – Określa...

0

(PY) Biblioteka PyQt 5 (Widgets)*

Biblioteka PyQt 5 (Widgets) Widgets Link do dokumentacji biblioteki PyQt 5, opisujący dostępne widget-y. QLineEdit – Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie tekstu przez użytkownika. QLabel – Pole tekstowe wyświetlające zdefiniowany ciąg znaków. QCheckBox – Pole wyboru dostępne w trzech trybach (Checked,...

0

(PY) Biblioteka PyQt 5 (Signals)*

Biblioteka PyQt 5 (Signals) Biblioteka PyQt 5 wykorzystuje sygnały (Signals) do sterowania akcjami jakie mają być wykonane po wykonaniu przez użytkownika akcji. Akcją użytkownika może być np. wciśnięcie przycisku, zmiana wartości pola tekstowego oraz wiele innych. Sygnały (Signals) Sygnały sterujące...

0

(PY) Biblioteka PyQt 5 (Main window)*

Biblioteka PyQt 5 (Main window) Biblioteka PyQt 5 umożliwia stworzenie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w Python-ie. Okno Window Ustawienia okna Window Window.setWindowTitle(„Nazwa okna„) – Określa wyświetlaną nazwę okna. Window.setWindowIcon(QIcon(„Ścieżka do ikony”)) – Dodaje ikonę do paska głównego okna. Window.setFixedSize(QSize(int,int<Wymiary x,y>))...

0

(Py) Moduł re (Regular expression)*

Moduł re (Regular expression) Wstęp Moduł re umożliwia przetwarzanie tekstu zgodnie z zdefiniowanym wyrażeniem regularnym. Na stronie regex101.com dostępny jest darmowy edytor online, umożliwiający testowanie własnych wyrażeń regularnych. Wyrażenie regularne modułu re Podstawowe Wzorcowy ciąg znaku powinien być typu r”String”....

0

(Py) Moduł Logging (Własne logi)*

Moduł Logging (Własne logi) Wstęp Moduł Logging umożliwia tworzenie własnych logów z zmienioną wartością Log name. Każdy nowy rodzaj logów może posiadać swoje własne ustawienia. Tworzenie własnych logów w module Logging Definicja własnych logów Tworzenie własnych logów z listy Pozostałe...

0

(Py) Moduł Logging (Wstęp)*

Moduł Logging (Wstęp) Funkcje modułu Logging Logging.basicConfig() – Umożliwia podstawową personalizację ustawień modułu Logging. Logging.debug(intiger) – Generuje wiadomość debug log, wyświetloną na konsoli bądź zapisaną w pliku. Logging.info(intiger) – Generuje wiadomość info log, wyświetloną na konsoli bądź zapisaną w pliku. Logging.warning(intiger)...